Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 28

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 543 866 ezer Ft-ban,

             ezen belül:

  • Működési célú kiadások:                                              350 625 ezer Ft

- Személyi jellegű kiadások                                     95 795 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                  21 530 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                             90 864 ezer Ft

- Egyéb működési célú támogatások                       64 632 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 12 016 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                   5 788 ezer Ft

- Pénzesz. lekötött bankbetétként elhelyezése         60 000 ezer Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                        193 241 ezer Ft

- Beruházások                                                       29 991 ezer Ft

- Felújítások                                                        162 977 ezer Ft

- Egyéb felhalmozási kiadások                                    273 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 595 444 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                            394 077 ezer Ft

- Intézményi működési bevételek                            24 764 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                           18 667 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás               190 879 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                   44 779 ezer Ft

- Működési célú pénzeszközök átvétele                    1 405 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                6 854 ezer Ft

- Előző év költs. maradványának ig. vétele              46 729 ezer Ft

- Lekötött bankbetétek megszüntetése                    60 000 ezer Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                       201 367 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                      868 ezer Ft

- Ingatlan értékesítés                                                  117 ezer Ft

- Támogatás értékű felhalmozási bevétel               200 382 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5.§ Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatásban részt vevők engedélyezett létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 12. mellékletben foglalt részletezés alapján 611 477 ezer Ft-ban állapítja meg.
14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 13. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
16. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
17. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
18. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
3. Záró rendelkezések


19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2016. május 26.           

            Nagy László Péter                                                                  Hajdu Szabina

                polgármester                                                                             jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 27. napján kihirdetésre került.
Mesztegnyő, 2016. május 27.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző