Ónod község képviselő testületének 9/2020 (VI. 30.) önkormányzati rendelete

9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 30


ÓNOD KÖZSG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

941 457 275 Ft  Költségvetési bevétellel 555 926 414 Ft  Költségvetési kiadással

hagyja jóvá
385 530 861 Ft  helyesbített maradvánnyal


(1)  Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.


(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11/A., 11/B. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7/A. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(8) Az Önkormányzat vagyon- kimutatását a rendelet 12. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

3. §


(1)   A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

..........................................                                              .......................................

                                   dr. Polgári Orsolya                                                            Tarnóczi József
jegyző                                                                        polgármester
Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem: Ónod, 2020. június 29.

  Ónod, 2020. június 29.
dr. Polgári Orsolya jegyző