Ónod község képviselő testületének 8/2019 (X.22..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Hatályos: 2019. 10. 23

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019. (X. 23.) rendelete

 az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairólÓnod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:1. § A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira.


2. §  (1) A képviselő tiszteletdíja alapdíjból és pótdíjból áll.

(2) A képviselő alapdíja havi bruttó 50.000.- Ft.

(3) A Képviselő-testület bizottsága elnökének pótdíja havi bruttó 40.000 Ft.

(4) A Képviselő-testület bizottsága tagjának pótdíja havi bruttó 20.000 Ft.

(5) Több tisztség betöltetése esetén a képviselő a magasabb pótdíjra jogosult.3. § A tiszteletdíj számfejtéséről és kifizetéséről az Ónodi Polgármesteri Hivatal a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles gondoskodni.4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a megbízatás keletkezésének napjától (2019. október 13.) kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló, többször módosított 16/2006. (X. 13.) önkormányzati rendelet.
dr. Polgári Orsolya                                                                            Tarnóczi József   

            jegyző                                                                                       polgármester


Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. október 22. napján kihirdettem.


Ónod, 2019. október 22.
dr. Polgári Orsolya jegyző                                                   

Mellékletek