Ónod község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16 - 2021. 11. 05

Ónod község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről

2021.02.16.

Ónod Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva, a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

894 325 787 E Ft

Költségvetési bevétellel

894 325 787 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.3, mellékletek szerint határozza meg.
Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető.
Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az Önkormányzat bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
Az (2) bekezdésben átruházott hatáskörű átcsoportosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (Ónodi Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380.- Ft-ban állapítja meg.

6. §

A gazdálkodás szabályai

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási és átcsoportosítási jogkörrel rendelkeznek.
Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tanács-Adó Kft. (Kishonthy Judit Margit ügyvezető) útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Ónod Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete.

dr. Polgári Orsolya Tarnóczi József
jegyző polgármester
Kihirdetve:
Ónod, 2021. 02. 15.
dr. Polgári Orsolya
jegyző