Ónod község képviselő testületének 13/2020 (XI.2..) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról

Hatályos: 2020. 11. 03 - 2021. 03. 31

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2020. (XI. 03.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában és a 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Ónod Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személyekre.

2. §


(1) A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen Ónod Község Önkormányzata részére megállapított 7.660.640,- Ft támogatás.

3. §

(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként téli fűtésproblémák enyhítésére tűzifát biztosíthat azok részére, aki


a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorú járadékban részesül,

c) jövedelemmel nem rendelkezik,

d) ápolási díjban részesül,

e)  gyermekét egyedül neveli

f) 3 vagy többgyermekes család,

g) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,

h) 65 éven felüli egyedül elő nyugdíjas,

i) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:

I.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,
II.) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át,

j) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezést használ és erről nyilatkozik.


(2) A jövedelemszámításánál tekintettel kell lenni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (4) bekezdésében foglaltakra.


(3) Azon kérelmezők, akik életvitelszerűen egy háztartásban élnek, a kérelem elbírálása szempontjából egy kérelmezőnek minősülnek, azonban a jövedelem igazolása szempontjából valamennyi, az adott háztartásban élő személy jövedelmi viszonyát vizsgálni kell.


(4) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azokat a jogosultakat, akik a 3. § (1) bekezdésben felsorolt feltételek közül, egyidejűleg kettőnél több jogosultsági feltételnek is megfelelnek.

4. §


(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;
  2. életvitelszerűen olyan lakásban lakik, ami tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Támogatás nem kérhető üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

5. §


  1. A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.


  1. Kivételes méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület a 3. § (1) i) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális tűzifa juttatást.


  1. A kérelmeket 2020. november 13. napjáig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalnál, ügyfélfogadási időben. A határidő jogvesztő.


(4) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2020. november 30. napjáig dönt.


(5) Az egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége 0,5 – 3 m3 lehet.


(6) A döntést és a fa leszállítását követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. március 31-én hatályát veszti.

            Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

               polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetve:

Ónod, 2020. november 02.                                                                                        dr. Polgári Orsolya

                                                           jegyző
1. melléklet a 13/2020. (XI. 03.) Önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

Kérelmező személyi adatai


  1. Név: …………………………………………………   Születési név: …………………………………………  Anyja neve: ……………………………………………
  2. Születési hely és idő:  0000 év 00 hó 00 nap                                 TAJ szám: 000000000
  3. Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 000000000
  4. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………...………………………………………………………………….
  5. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

Az igénylővel egy lakóingatlanban élők személyek adatai (Az a) pontban a kérelmező adatait kell feltüntetni):                                                                                      forintban


Név

/lánykori név is/

Családi állapot

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl. házastárs, élettárs, gyermek stb./

Születési idő

/év, hó, nap/

Anyja neve

Munka-viszonyból, származó jövedelem és táppénz

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

Egyéb jövedelem

a)kérelmező
b)c)d)e)f)g)h)i)
Összesen:


Aktív korúak ellátásában részesül- e?                  igen        nem                                                                                     Egy főre jutó havi  nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.

Időskorúak ellátásában részesül-e?                         igen     nem

Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozásom:            van              nincs                               ...........................................................

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:           rendelkezem                       nem rendelkezem                                                                                                  az ellátást igénylő aláírása


VAGYONNYILATKOZAT

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ...........……......................... város/község ......…………................... út/utca........... hsz. alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: ............. év,  helyrajzi száma:……………………………… Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................................... város/község ...................................... út/utca ................. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ........................, a szerzés ideje: ................ év   , helyrajzi száma:………………………… Becsült forgalmi érték: ....................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év           , helyrajzi száma:……………………………… helyrajzi száma:……………………… Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év, helyrajzi száma:………………………………             Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje a gyártás éve: ....................          Becsült forgalmi érték: ........................................Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje a gyártás éve: ...................        Becsült forgalmi érték: .........................................Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, azok valóságtartalmának ellenőrzéséhez.

Kijelentem, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel fűtök.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizze.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben szereplő adataimat a szociális igazgatási eljárás során felhasználják.Ónod, 2020. ……………….………hó ..…. nap

...........................................................

az ellátást igénylő aláírása


CSATOLANDÓ: Egy háztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, határozat, stb.), Lakcímet igazoló kártya, Adó kártya másolata

Mellékletek