Ónod község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2021. 02. 16

Ónod Község Önkormányzat Polgármesterének

3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről


Ónod Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól a következőket rendeli el:


1. §.

A rendelet hatálya

 1.  A rendelet hatálya Ónod község közigazgatási területén történő házasságkötésekre terjed ki.


2. §.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése


 1.  Ónod községben a házasságkötésre kijelölt hivatalos helyiség az Ónod, Rákóczi utca 64. szám alatti Házasságkötő terem.
 2.  Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés, melynek helyszíne az (1) bekezdésben meghatározottól eltér.


3. §.

(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről a felek írásban benyújtott kérelme alapján a jegyző dönt.

(2) A kérelmet a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg, de legalább a házasságkötés tervezett időpontja előtt 15 nappal kell benyújtani.

(3) A kérelemben a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy vállalják mindazon feltételeket, melyeket az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdése meghatároz.

4. §.

A hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezése


 1. E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidőnek hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napon 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig terjedő időtartamot kell tekinteni.
 2. A hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről a felek írásban benyújtott kérelme alapján a jegyző dönt.
 3. A kérelmet a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg, de legalább a házasságkötés tervezett időpontja előtt 15 nappal kell benyújtani.
 4. Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés hétfő, kedd, szerda, csütörtök 16.00 órától 20.00 óráig, pénteken 12.00 órától 20.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 20.00 óráig engedélyezhető.


5. §.

A többletszolgáltatások ellentételezésért fizetendő díjak


 1. A hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény, valamint hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül megtartott anyakönyvi esemény díja 10.000 Ft+ÁFA.
 2. A hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségen kívül megtartott anyakönyvi esemény díja 20.000 Ft+ÁFA.
 3. A hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül megtartott, további a hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségen kívül megtartott anyakönyvi esemény díjmentes, amennyiben legalább az egyik fél ónodi állandó lakóhellyel rendelkezik.
 4. Nem kell a díjat megfizetni a rendkívüli körülmény fennállása esetén, különös tekintettel az egyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt történő házasságkötés esetén.

6. §.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj


 1.  A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben megtartott anyakönyvi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt díjazás nem illeti meg.
 2.  A hivatali munkaidőn túl és a hivatali helyiségen kívül megtartott anyakönyvi esemény lebonyolításáért az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy 10.000.- Ft összegű díjazás illeti meg.


7. §.


     (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezdéseit a hatályba lépését követően bejelentett eljárásban kell alkalmazni.

    (2) Hatályát veszti Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események helyi szabályairól szóló 4/2017 (III. 15.) önkormányzati rendelete.


..........................................                                              ........................ ...............

                                   dr. Polgári Orsolya                                                            Tarnóczi József
jegyző                                                                     polgármesterKihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem: Ónod, 2021. február 15.

  Ónod, 2021. február 15.dr. Polgári Orsolya

jegyző

Mellékletek