Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 05

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 301 413 e Ft-ban,


b) bevételi főösszegét 348 141 e Ft-ban állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg.5. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.6. § Az önkormányzat 2014. évi maradvány-kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.7. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 11. mellékletben foglalt részletezés alapján 468 612 e Ft-ban állapítja meg.9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 12. melléklet tartalmazza.10. § Az önkormányzatnál

      a) ellátottak térítési díj, illetve kártérítésének méltányossági alapon elengedése,

      b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése,

      c) helyi adóknál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség adása,

      d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezmény nyújtása,

      e) egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése

az év folyamán nem történt.Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2015. április 30.           

                   Nagy László Péter                                                                       Károlyné Csobod Hajnalka

                      polgármester                                                                                         jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. május 04. napján kihirdetésre került.
Mesztegnyő, 2015. május 04.                                                                                                                    Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                                  jegyző