Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004.(VII.9.) önkormányzati rendelete

A települési köztisztaságról

Hatályos: 2004. 07. 15

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a mód. 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vezseny község köztisztaságának valamint a község környezeti rendjének fenntartása érdekében, az alábbi rendeletet alkotja:


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §


(1) A rendelet hatálya Vezseny község közigazgatási területén az ingatlanok tulajdonosára, birtokosára, használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos) magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.


(2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartás az elsőrendű egészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.

INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSA

2.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a.) az ingatlanok tisztántartásáról,

b.) rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról,

c.) a ház vagy telek előtti járdaszakasz és zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, hó és síkosság mentesítéséről,

d.) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.


(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanokat rendben tartani, gaztól, szeméttől,

allergiát okozó gyomnövényektől megtisztítani.


(3) Intézmények, kereskedelmi, vendéglátó egységek, üzemek, üzlethelyiségek, elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani.Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.


(4) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka,

gépjármű tárolás stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület

közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.


KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

3.§


(1) Közterületen a köztisztaság megóvása érdekében szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni tilos!

(2) Szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített szeméttartóba lehet

elhelyezni.


(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására és kezelésére, rendszeres gyűjtésére, elszállítására az önkormányzat kötelező helyi

közszolgáltatás útján gondoskodik.


(4) A közforgalmi közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények rendszeres

tisztántartásáról, a keletkezett hulladék eltávolításáról

a.) belterületen lévő autóbusz várakozóhelységek tekintetében az önkormányzat

b.) külterületen lévő autóbusz megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles

gondoskodni.


(5) A csapadékelvezető árokba szennyezett vizet bevezetni, beönteni tilos!

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,

törmeléket stb.) a közcsatornába beleönteni, bevezetni tilos!


(6) Aki közterületet, belvízelvezető árkot beszennyezi, köteles annak megtisztításáról

azonnal gondoskodni.


(7) Az árnyékszék tartalmát az udvarra kiszivattyúzni, szétteríteni tilos.

4.§


ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


Hatálytalan 2012. június 1-től


5.§


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


  1. Ez a rendelet 2004. július 15-én lép hatályba.Vezseny, 2004. június 17.


Hatvani Lajos                                                          Balláné Berecz Enikő

Polgármester                                                                            jegyző