Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          171.674.612 Ft bevétellel,

                                               Ebből: költségvetési bevétel                 118.754.669 Ft

                                                           finanszírozási bevétel                 52.919.943 Ft

                                                                        

                                                           126.814.273 Ft kiadással

                                                 Ebből: költségvetési kiadás                125.279.638 Ft

                                                            finanszírozási kiadás                   1.534.635 Ft


                                                      44.860.339 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.


                        Ebből: Önkormányzat 44.748.729 Ft

                                    Óvoda:               111.610 Ft


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1.1 – 1.4 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.II. Részletes rendelkezések2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3 Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 6.1.1 – 6.1.3 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2.1 – 6.2.3 melléklet szerint fogadja el.


3.§ (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv 2019. évi maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.

(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


4.§ (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állományát a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5)  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2019. évi változását a 19. melléklet szerint tudomásul veszi.


5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 15.1 – 16.2 melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 17.1 – 17.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2018. évi alakulását a 18. melléklet szerint tudomásul vesz.


6.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.III. Záró rendelkezések


7.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 4/2018.(V.23.), 8/2019.(IX.19), 9/2019.(XII.30.), önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.


                                                                                         


                     Szabó Ferenc                                                 Balláné Berecz Enikő

                     polgármester                                                              aljegyző