Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselőket megillető juttatásokról

Hatályos: 2009. 03. 01

Vezseny Község Önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

- Tiszajenő-Vezseny Községek Körjegyzőségének Vezsenyi kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőkre, és ügykezelőre, valamint

- a polgármesterre.


A köztisztviselőket megillető juttatások


2.§ Az 1.§-ban meghatározott személyek részére az alábbi juttatások nyújthatóak:

a) visszatérítendő illetményelőleg,

b) szociális támogatás,

c) vissza nem térítendő képzési, továbbképzési támogatás.


3.§ (1) Az egyes juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a munkáltatói jogokat gyakorló körjegyző közszolgálati szabályzatban állapítja meg.


(2) A juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat a Körjegyzőség pénzügyi csoportja látja el.


Záró rendelkezések


4.§ (1) Ez a rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló, a 8/2001. (X. 26.) rendelet.


Vezseny, 2009. február 3.Hatvani Lajos                                                                       Balláné Berecz Enikő

Polgármester                                                                                      aljegyző