Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 03

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint 23.§ (5) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések


1.§


Vezseny község közigazgatási területén a partnerségi egyeztetés e rendeletben megállapított szabályait kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyekben a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet partnerségi egyeztetés lefolytatását írja elő.

2.§


E rendelet alkalmazásában partnerek:

- Vezseny községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes

személyek,

- a vezsenyi ingatlanok tulajdonosai,

- a Vezseny községben működő gazdasági társaságok, érdek-képviseleti és civil

szervezetek,

- minden, a településrendezési eljárással érintett magán- vagy jogi személy.

A tájékoztatás módja és eszközei

3.§


(1)        A partnereket, a polgármester közzététel útján tájékoztatja.


(2)       A közzététel módja: hirdetmény elhelyezése az Önkormányzati Hivatal nyilvános hirdetőtábláján  (Vezseny,  Templom u. 1.),  valamint  Vezseny  község  honlapján.[1]

A hirdetmény tartalma:

- az eljárás célja,

- a véleményezhető dokumentum megnevezése,

- a vélemény, észrevétel, javaslat az Önkormányzati Hivatalba érkezésére rendelkezésre álló időintervallum első és utolsó naptári napja (a véleményezés kezdő időpontja, illetve a véleményezési határidő),

- a véleményezhető dokumentum megtekinthetősége (hely és idő).


(3)        A hirdetményt legkésőbb a véleményezés kezdő időpontját megelőző napon kell elhelyezni a hirdetőtáblán.

(4)        A hirdetmény a véleményezési határidőt követő naptári napon távolítható el.

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja

4.§


(1)        A partnerek írásban, a közzétett hirdetményben megjelölt határidőig nyilváníthatnak véleményt, illetve tehetnek javaslatot, észrevételt. Azt a partnert, aki a határidőn belül nem nyilvánít véleményt, nem tesz javaslatot vagy észrevételt, egyetértőnek kell tekinteni.(2)        A határidőben beérkezett véleményt, javaslatot, észrevételt a polgármester az eljárás egyéb irataival együtt dokumentálja, illetve tartja nyilván.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


5.§


(1)        A határidőben beérkezett vélemény, javaslat elfogadásáról Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban dönt. A vélemény, javaslat el nem fogadásának indoklását a határozat tartalmazza.


(2)        Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó határozatokat Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb képviselő-testületi határozatokkal azonos módon dokumentálja, illetve tartja nyilván.


Az elfogadott dokumentum nyilvánosságát biztosító intézkedések [2]

6.§


(1)        Az elfogadott dokumentum nyilvánosságát a polgármester közzététel útján biztosítja [3]


(2)        A közzététel módja: hirdetmény elhelyezése az Önkormányzati Hivatal nyilvános hirdetőtábláján  (Vezseny,  Templom u. 1.),  valamint  Vezseny  község  honlapján [4]

A hirdetmény tartalma:

- az elfogadott illetve megalkotott dokumentum megnevezése,

- az elfogadás illetve jóváhagyás időpontja,

- a dokumentum megtekinthetősége (hely és idő).


 (3)       A hirdetményt az elfogadó képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül kell elhelyezni a hirdetőtáblán.


(4)        A hirdetmény az elhelyezést követő 31. naptári nap után távolítható el.


Záró rendelkezések


7.§


(1)        Ez a rendelet 2016. július 1-én lép hatályba.


(2)        E rendelet előírásait a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

Szabó Ferenc

polgármester

Balláné Berecz Enikő

aljegyző

[1]

A rendelet szövegét a 3/2017 V.2) önkormányzati rendelet 1§-a módosította. Hatályos: 2017.05.03-tóll

[2]

A rendelet szövegét a 3/2017 (V.2.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2017.V.03.-tól

[3]

A rendelet szövegét a3/2017 (V.2.) önkormányzati rendelet 3 §-a módosította. Hatályos: 2017. V.03-tól

[4]

A rendelet szövegét a 3/2017 V.2) önkormányzati rendelet 4 §-a módosította. Hatályos: 2017.V.03-tóll