Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 02. 01

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1.§  Vezseny Község Önkormányzata a települési környezet védelme, a települési köztisztasági feladatainak teljesítése érdekében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására közszolgáltatást szervez és tart fenn.

2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai


2.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ( továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:


  1. az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,
  2. az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt helyen történő elhelyezésére.


3.§ A közszolgáltatás Vezseny község közigazgatási területére terjed ki.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


4.§ (1) Vezseny község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást rendszeresen Kormos Szilveszter egyéni vállalkozó ( 5094 Tiszajenő, Arany János utca 101. ) köteles ellátni Vezseny Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A Vezseny Község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Pure Aqa Kft Szajoli Bázistelepén  kell elhelyezni.

II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama, a közszolgáltató és

az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai, kötelezettségei


5.§ A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata:

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.


6.§ (1)  A közszolgáltató  kötelezettsége e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet 6.§-ban foglalt eszközzel és az ott meghatározott feltételek szerint a közszolgáltatást ellátni.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 48 órán belül begyűjteni.


(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételét köteles dokumentálni és igazolni.


(4) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ingatlantulajdonostól elszállított   szennyvíz mennyiségéről, melyről az önkormányzatnak tárgyévet követő február 15-ig megküldi az adatszolgáltatást.


7.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója ( továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba  nem vezetett háztartási szennyvizet gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.


(2) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a beépített ingatlanán senki sem tartózkodik, és ott vízfogyasztás hiányában szennyvíz nem keletkezik.


(3) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást szükség esetén veszik igénybe.


5. A közszolgáltatási szerződés  tartalmi elemei


8.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait( közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelye, adószáma, számlavezető pénzintézet megnevezése)

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelességeit,

g) a közszolgáltatási díj mértékét, a számlázásnak és a kiegyenlítésnek a módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

i) az irányadó jogszabályok megnevezését.


(2) A közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

6. A közszolgáltatás igénybevétele, annak módja és feltételei


9.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a 7.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatónak átadni, és részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető.


(3) Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot,  vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a közszolgáltatótól.

III. Fejezet

A közszolgáltatás díja


7. A közszolgáltatás díjának megállapítása, megfizetésének rendje


10.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak közszolgáltatási  díjat  kell fizetnie.


(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős alapdíjból és ürítési díjból áll , amelynek díjtételeit és azok legmagasabb összegét e rendelet 1 .sz. melléklete tartalmazza.


(3) Az alkalmazandó legmagasabb közszolgáltatási díjat a Képviselő testület határozza meg legalább 1 éves időtartamra


(4) Az egységnyi díjtétel tartalmazza – a   szennyvíz szippantásának,  elszállításának és ártalmatlanításának  valamint kezelésének a költségét.


(5) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.


(6) A közszolgáltató minden évben egy alkalommal – legkésőbb november 15-ig – kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek  költségelemzéssel alátámasztott, az önkormányzat által elismert változásának függvényében.


(7) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében, a helyszínen készpénzben  köteles megfizetni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések


11.§  (1) Ez a rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló, a 27/2006.(XII.28.) rendelettel, a 19/2008.(XII.23.) rendelettel, a 20/2009.(IX.18.) rendelettel, az 5/2011.(II.22.) rendelettel és a 13/2012.(V.17.) rendelettel módosított 36/2004.(IX.20.) rendelet.

1. mellékletA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás díja 2016. február 1. napjától1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja

   1.800,-Ft/szippantási alkalom + ÁFA


2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja

   700 Ft/m3+ ÁFA