Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000.(VII.17.) önkormányzati rendelete

Ár- és belvízkárok enyhítésére

Hatályos: 2000. 07. 17

Vezseny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv., valamint a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988.(XII.26.) MT. rendelet alapján, az ár- és belvízkárok enyhítésének szabályozására a következő rendelet alkotja:


A rendelet célja, átmeneti támogatás megállapítása a Kormány határozata alapján biztosított központi forrásból azon személyek és családok elemi lakhatási feltételi helyreállításnak segítésére, akiknek a háza az ár- és belvízkárok miatt lakhatatlanná, életveszélyessé, vagy súlyosan károsodottá vált.

I. Fejezet


A rendelet hatálya


1.§


(1) Ezen rendelet hatálya kiterjed Vezseny község területén a szakértői vélemények alapján megállapított ár- és belvízkárral sújtott személyekre.


2.§


(1) Az alábbi átmeneti támogatási formákra:


a.) vissza nem térintendő támogatás,

b.) bérleti költségekhez való hozzájárulás

c.) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtása

d.) önkormányzati bérlakás biztosítása (üresen álló, vásárolt, épített)

e.) építőanyag, vagy építési szolgáltatás biztosítása


(2) Az átmeneti támogatás esetei:


a.) Életveszélyessé vált és súlyosan károsodott, gazdaságosan nem helyreállítható lakások helyett megvásárlandó üres lakás vételárához nyújtandó támogatás,

b.) Életveszélyessé vált és súlyosan károsodott, gazdaságosan nem helyreállítható lakások helyett önkormányzati bérlakás céljára – károsodott személy részre – építhető vagy vásárolható egyéb lakás,

c.) Súlyosan károsodott, gazdaságosan még helyreállatható lakóépületek helyreállításához, felújításához nyújtandó támogatás.

d.) Életveszélyessé vált és súlyosan károsodott, gazdaságosan nem helyreállítható lakások helyett új lakás építéséhez.

II. Fejezet


A hatáskör


3.§


Rendeletben szabályozott támogatások odaítéléséről Vezseny Községi Önkormányzat Polgármestere dönt. – Kérelem alapján –

III. Fejezet


A támogatás odaítélésének feltételei


4.§


(1) Támogatásra jogosult az a személy, vagy személyek:


a.) Akik ingatlanánál ár- és belvíz okozta károk keletkeztek és ennek valódiságát szakértői vélemény támasztja alá. A szakértői vélemény tartalmazza, hogy a lakóingatlan megsemmisült, életveszélyessé nyilvánított, súlyosan károsodott, illetve károsodott.

b.) Azon saját ingatlannal nem rendelkező személyek, akiknek ár- és belvíz következtében a lakhatás feltételei nem biztosítottak (bérlők).


(2) A központi forrásból nem nyújtható támogatás a nem lakott lakás, nem lakás céljára szolgáló építmények, üdülők, hétvégi házak felújításához, újjáépítéséhez.


(3) Támogatás csak akkor állapítható meg, ha a kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak – a megsemmisült, gazdaságosan nem helyreállítható – ingatlanon túlmenően üresen álló beköltözhető lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs. Erről a tényről a támogatást igénylő nyilatkozni köteles.


(4) Nem nyújtható támogatás azon károk helyreállításához, amelyek megtérítésére a biztosítók kötelezettek, a biztosítói kártérítés erejéig.


(5) A központi támogatás elsősorban az azonos vagy hasonló alapterületű és komfortfokozatú használt lakások vásárlását segítette oly módon, hogy visszatérítendő támogatás esetén a szabadon maradt telek visszatérítésnél első helyen kerüljön – a külön megállapodás szerint – beszámításra.


(6) A mennyiben a lakhatás elemi feltételeit a településen használt lakás megvásárlásával nem lehet biztosítani, úgy az átmeneti támogatás új lakás építéséhez is megállapítható a településen.


(7) Új lakás építése esetén átmeneti támogatás csak a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988(XII.26.) MZ. rendeletben rögzített méltányolható lakásigény mértékét nem meghaladó lakás építéséhez adható.

IV. Fejezet


A támogatás folyósításának szabályai


5.§


(1) A támogatás felhasználásáról a polgármester és a károsult között megállapodást kell kötni, mely kiterjed a kifizetés ütemezésére is.


(2) A megállapodás mellékleteit képezze:


a.) Lakásfelújítás, helyreállítás esetén költségvetés, kivitelezői nyilatkozat (a kérelem mellékleteként).

b.) Használt lakás vásárlása esetén előzetes adásvételi szerződés, műszaki szakértői szemle jegyzőkönyve.

c.) Új lakás építése esetén jogerős építési engedély, kiviteli terv és költségvetés, valamit kivitelezői nyilatkozat.

d.) Szakértői vélemény, mely tartalmazza a károsodás okát és a kijavítás módját, valamint annak költségvetését, illetve tartalmazza a megsemmisült és a gazdaságosan nem helyreállítható lakások esetében a kár értékét és a bontási engedélyét.


(3) A Polgármester által odaítélt támogatás törlesztése az alábbi módon történik:


a.) Visszatérítendő támogatás folyósítása esetén a törlesztés ideje megállapodás szerint, de legfeljebb 15 évig terjedhet, 2 év türelmi idő kezdésével.

b.) Visszatérítendő támogatás esetén a törlesztés idejére az ingatlanra jelzálogot, elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.


(4) Lakásvásárlás esetén a támogatás, az adásvételi szerződés megkötésekor folyósítandó.


(5) Új lakás építése, illetve felújítás, átépítés esetén a támogatás felhasználást számlával kell igazolni (az építésez, felújításhoz szükséges anyag és munkadíj számla) A rendeltetéstől eltérő felhasználás esetén a támogatás összegét azonnal egy összegben vissza kell fizetni.


(6) A rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzésére jogosult szervek:


a.) Önkormányzat szakértője

b.) I. fokú építésügyi hatóság

c.) JNKSZ Megyei Közigazgatási Hivatal

d.) JNKSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

e.) JNKSZ Megyei Önkormányzat


(7) Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg Vezseny Község Önkormányzatának 6/1999.(VI.03.) Ör. sz. rendeletét hatályon kívül helyezi.
                                Hatvani Lajos                                                                   Balla Gyula

                               polgármester                                                                       jegyzőKihirdetés napja: 2000. július 17.


                                                                                                                              Balla Gyula

                                                                                                                                  jegyző