Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(XII.27.) önkormányzati rendelete

A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2019. 01. 01

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Vezseny Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterület-használat szabályairól szóló rendelet az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.


(2) A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértékével.


(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható esetben, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani, és a közterület-használatot olyan időtartamban kell engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

A közterület-használatát ilyen esemény esetén az akadály elhárulását követően,  rendkívüli természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 10 munkanapon belül biztosítani kell.


(4) Mentes a közterület-használati díj alól:

     a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,

     b) az önkormányzatról turisztikai célt szolgáló film forgatása.


2.§.  A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő a mozgóképről szóló 2004. évi II.

törvényben meghatározott Képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


3.§. (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályba lépésével hatályát veszti Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének  a  közterület-használat szabályozásáról szóló 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete
                  Szabó Ferenc                                                                         Balláné Berecz Enikő

                  polgármester                                                                                       aljegyző

                                                                              


Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2018.december 27.

Balláné Berecz Enikő

                                                                                                          aljegyző