Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete

A temetőről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2016. 07. 01

Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló  1999. évi XLIII. törvény 41.§.(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. Törvény 13.§.(1) bekezdés 2. pontjában meg határozott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a vezsenyi 364 hrsz-on található köztemetőre és létesítményeire, valamint az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre terjed ki.

Általános rendelkezések


2.§ (1) A vezsenyi temető egyházi tulajdonban lévő temető, melynek fenntartásáról a Vezsenyi Református Egyházközösséggel kötött megállapodás alapján az önkormányzat gondoskodik. 


(2) A köztemető üzemeltetését a képviselő-testület kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.


A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek.


3.§ A temető működéséhez szükséges infrastrukturális létesítmények: ivóvíz, elektromos energiahálózat kiépített. A rendeltetésszerű használathoz szükséges épületek : ravatalozó, hűtők, illemhelyek biztosítottak.

A temető, ravatalozó használatnak és igénybevételének szabályai


4.§ (1) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani, tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti.


(2) Hulladékot kizárólag csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni.


(3) A temető folyamatosan nyitva tart. A ravatalozó nyitásáról, zárásáról és takarításáról az üzemeltető gondoskodik.


(4) Temetőben tilos átjárni, járművel közlekedni, kivéve

- súlyos mozgássérültet szolgáló jármű

- temetkezési tevékenységben résztvevő jármű


(5) Az üzemeltető munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.


(6) A temetőbe állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével tilos


(7) A temetőben végzendő bármilyen munka időpontját - a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – be kell jelenteni az üzemeltetőnek , építési és bontási anyagot a temetőbe be- és kiszállítani, ilyen jellegű munkát végezni csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad.


5. §. (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése minden látogató kötelessége.


(2) A temető üzemeltető feladatai, kötelességei:

a.) A temetőben lévő sírhelyek, urna sírhelyek kijelölése, értékesítése, dokumentálása

b.) A sírhelyek , urna sírhelyek megváltási idejének , illetve azok lejáratának figyelemmel kisérése.

c.) A meg nem váltott sírhelyek felszámolása

d.) A nyilvántartó könyvek naprakészen történő vezetése, megőrzése

e.) A meglévő utak karbantartása, rendben tartása, az utakról a hó eltakarítása, síkosság mentesítése

f.) Füvesített területek géppel nyírása, díszfák, lombhullatók nyesése, gondozása, száraz fák kivágása, új fák ültetése

g.) Pihenő padok festése, javítása, kerítés javítása, pótlása.

h.) Hulladékgyűjtők kihelyezése, folyamatos ürítése

i.) Meghatározott időpontban ügyfélfogadás tartása

A temetési hely gazdálkodási szabályai


6.§ (1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell.


(2) Az elhaltakat általában az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírokba kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket.


(3) A sírbolt, illetve sírhely feletti rendelkezési jogot a sírbolt létesítője, örököse, vagy az a személy gyakorolhatja, akinek jogosultságát a sírboltkönyvbe, illetve a nyilvántartásba bejegyezték.


(4) A sírhelyek, a sírboltok, urnafülkék, használatáért megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.


7.§(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a következő:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,

e) urnasírbolt esetén 20 év.


(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható)


(3) A használati díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben, a temetés, kihantolás, rátemetést megelőzően kell megfizetni.


(4) Ha a kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.


(5) Rokoni háttér nélkül elhagyott 25 éve gondozatlan sírok esetében a temető tulajdonosa a sírokat újra értékesítheti, ha 6 hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki.


8.§. (1) A temetési helyekről az üzemeltető térképet, nyilvántartást készít, amelyet naprakészen vezet.


(2) Temetkezésre használt helyek:

   a.) egyes sírhely

   b.) kettős sírhely

   c.) sírbolt

   d.) urnafülke, / kolumbárium /

   e.) urnasírhely


(3) Ha valamely urnafülke, illetve urnasírhely használati ideje lejár, a temető üzemeltetője hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben a temető hirdetőtábláján kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni.

A sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása


9.§ (1) Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék méretei:

a) A sírhelyek méretei:

aa) egyes sírhely mérete 210 x 90 cm, mélysége 2 m,

ab) kettős sírhely mérete 210 x 190 cm, mélysége 2 m

b) A sírboltok méretei:

ba) kétszemélyes 200 x 210 cm, mélysége: 200 cm,

bb) három személyes 200 x 300 cm, mélysége: 200 cm,

bc) négy személyes 200 x 400 cm, mélysége: 200 cm.

 A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie.

(2) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 x 30 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.

(3) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége legalább 50 cm.
(4) Sírjelet csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat, vagy távolíthat el az üzemeltető engedélyével.


A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése


10.§.(1) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el.

(2) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra vagy attól max. 30 cm távolságra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1.5 m-nél és átmérője nem több 0.6 m-nél

A sírgondozás szabályai


11.§ (1) A sírhely gondozása úgy végezhető el, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatóknak kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza őket a sírgondozásban.

(2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt a munkavégzéssel okozott hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(3) A sírhely gondozása során keletkezett hulladékot az üzemeltető által kijelölt helyre kell vinni.


(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

Kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja


12.§ (1) A köztemetőt üzemeltető szervezet kiválasztásáról a testület dönt.


(2) A temető üzemeltetője köteles együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető tulajdonosával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.


13.§ A temetési hely megváltásának és újraváltásának díját a rendelet melléklete tartalmazza.

A létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja


14 §. [1]

Záró rendelkezések


15.§ Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatálya és ezzel egyidejűleg a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2008 (IV.18.), 12/2009 (V.15.), 3/2011 (II.14.), 14/2012 (V.17) Ör. rendelettel módosított 12/2005 (IX.12.). Ör. sz. rendelet hatályát veszti.

  1. sz. melléklet a 23/2013 (XII.23.) Ör. sz. rendelethez[2]1. Temetési helyek megváltási díjaDíjak

Egyes sírhely                  25 évre

4.000,-Ft

Kettős sírhely                 25 évre

8.000,-Ft

Sírbolt   (2 személyes)   60 évre

30.000,-Ft

Sírbolt   (4 személyes)   60 évre

50.000,-Ft

Sírbolt   (6 személyes)   60 évre

80.0000,-Ft

Urnasírhely                    10 évre

2.000,-Ft

Urnasírbolt                     20 évre

15.000,-Ft2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja


Sírbolt építése, sírkő bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás esetén, betűvésés síremlékre (név, évszám):  1.000,-Ft/nap    


A díj az ÁFA-t nem tartalmazza.3. Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:


Temetkezési szolgáltatók által fizetett általános igénybevételi díj:

 4.000,-Ft/ temetés

Ravatalozó használati díj

5.000,-Ft/ temetés

Halott hűtő igénybevételi díj

1.000,-Ft/nap


A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.[1]

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2016.07.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 15/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015.12.01-től