Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló

Hatályos: 2014. 04. 25 - 2014. 04. 26

Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló

2014.04.25.

módosításáról

Felsővadász község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (2) bekezdése alapján, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-a hatáskörben eljárva az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket az alábbi rendelet módosításában állapítja meg:
Felsővadász község Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) és Szabályozási Terve (továbbiakban: SZT), melynek elfogadásával elrendeli annak alkalmazását a 313/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerint biztosított véleményezési jogkörben eljárva, kikérve az alábbi szervek véleményét:
1. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész
2. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség
3. Nemzeti Környezetügyi Intézet
4. Országos Vízügyi Igazgatóság
5. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
6. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
7. B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Polgári Repülési és Környezetvédelmi Osztály
10. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
11. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási Központ
12. Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
13. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
14. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatala
15. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
16. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
17. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője
18. B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság
19. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága
20. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
21. Szomszédos települések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet területi hatálya kiterjed Felsővadász község közigazgatási területére, illetve a jelen módosítás tárgyát képező az SZM-1/2014-04. számú tervlapon lehatárolt területek övezeteire terjed ki.

2. § A HÉSZ 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Az övezetbe azok a lakótömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége megfelel a II. sz. táblázatban előírtaknak.

a) a lakóépület legfeljebb kétlakásos lehet, de legfeljebb két rendeltetési egység helyezhető el.

b) bármely funkció esetén a területigény nem haladhatja meg a minimális telekméret háromszorosát.

(2) A falusias lakóterület lehet:

- Lf-1 Falusias szabálytalan telkes lakóövezet
- Lf-2 Falusias szalagtelkes lakóövezet
- Lf-3 Falusias kertes lakóövezet
- Lf-4 Falusias ikres beépítésű lakóövezet
- Lf-5 Falusias aprótelkes lakóövezet
(3) II.sz. táblázat

Az építési telek

Övezet
jele

Beépítési
Mód*

Kialakítható
legkisebb
telekterület

Legkisebb telek
szélesség
szélességszélesség

A beépítettség
legnagyobb
mértéke

Legnagyobb
építmény magasság

magasság
magasság

Zöldfelület legkisebb
mértéke
Lf-1

O
Oldalhatáron álló

500 m2

16 m

30%

4,5 m

40%

Lf-2

O
Oldalhatáron álló

900 m2

14 m

30 %

4,5 m

40%

Lf-3

O
Oldalhatáron álló

700 m2

14 m

30 %

4,5 m

40%

Lf-4

Ikr
Ikres

800 m2

14 m

30 %

4,5 m

40%

Lf-5

O
Oldalhatáron álló

K

14 m

30 %

4,5 m

40%

*K-kialakult állapot
(4) A minimális teleknagyság kétszeresét meghaladó telekhányad a beépítési %-nál nem vehető számításba.
(5) A tetőidom utcára merőleges kontyolt, vagy csonka kontyolt, vagy hajlított ház, illetve a kialakult állapot szerint utcával párhuzamos, vagy összetett.
(6) A telekhasználat belső határvonalai
a.)Lakó- és gazdasági udvar határvonala
- Az utcai telekhatártól számított 10,0 méteren belül nem lakó funkciójú önálló épület nem helyezhető el.
- Az utcai telekhatártól számított 10,0 méteren belül épület csak a főépülettel egybeépítve létesíthető.
- Az állattartó funkciójú épület esetében az állattartó épületre vonatkozó védőtávolságok betartandók.
b.)Gazdasági és kert határvonala
- Az utcai telekhatártól számított 10,0 métertől 40,0 méterig terjedő terület a gazdasági tevékenységek számára kijelölt zóna.
- A nem lakó funkciójú épületek a kötelező oldalkerti méretek betartása mellett az építési területen belül szabadon elhelyezhetők. Oldalhatárra épület csak a főépülettel megegyező telekhatárra épülhet.
Az utcai telekhatártól számított 40,0 méteren túl a telekrészen legfeljebb méhes és csűr építhető.
(7) Egyéb előírások:
Környezetvédelmi besorolások
levegőminőség: a hatályos jogszabályok határértékei szerint vízminőség védelem: a hatályos jogszabályok határértékei szerint
zajvédelmi és rezgésvédelmi besorolás falusias lakóterületi besorolás
Közművesítés: legalább részleges

3. § A HÉSZ 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége megfelel az IV. sz. táblázatban előírtaknak. A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek), a települési infrastruktúra jelentős intézményei.

(2) A különleges területek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt területek:

- Ksp sportpálya övezete
- Kte templom övezete
- Kokt oktatási intézmény övezete
- Kmg mezőgazdasági üzemi terület övezete
(3) IV. táblázat

Az építési telek

Övezet
jele

Beépítési
mód

Kialakítható
legkisebb
telekterület méret

A beépítettség legnagyobb mértéke

A megengedett legnagyobb építmény magasság

Zöldfelület legkisebb
mértéke

Ksp

SZ
Szabadon álló

1000 m2

2%

6,5m

40 %

Kte

SZ
Szabadon álló

K

40%

K

40 %

Kokt

SZ
Szabadon álló

K

20%

6,5 m

40 %

Kmg

SZ
Szabadon álló

1000 m2

40%

7,5(T) m

40 %

(4) Egyéb előírások
- Környezetvédelmi határértékek: a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint tartandók be.
- Közművesítés: teljeskörű

4. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének a 9/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete mellékletét képező szabályozási tervlapoknak a jelen módosításokkal érintett részei helyén, a jelen rendelet mellékletét képező jelű tervlapokat kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.