Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(X.15.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 10. 16- 2021. 12. 03

Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(X.15.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról1

2020.10.16.

Vezseny községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vezseny községi Önkormányzat Képviselő-testületére, valamint Vezseny község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, az önkormányzat közművelődési funkciót ellátó közösségi színtereire, közművelődési megállapodás alapján vagy más módon támogatott szervezetekre és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

Alapelv, a rendelet célja

2. § (1) Minden helyi lakosnak és közösségnek joga van ahhoz, hogy azonos feltételek mellett vegye igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat. A rendelet célja: hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Vezseny Községi Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

(2) Az önkormányzat közművelődési célkitűzései:

a. a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b. a település hagyományainak ápolása, a régiek felkutatása, megújítása, a helytörténeti, honismereti tevékenység fejlesztése keretében,

c. a helyi értékek védelmének erősítése,

d. az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése,

e. a munkába állást segítő oktatási, szakmai ismeretet bővítő, megújító lehetőségek biztosítása,

f. az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása,

g. szabadidős, szórakozási és közösségi lehetőségek megteremtésére valamennyi korosztály számára

3. §

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

1.Az Önkormányzat a helyi közművelődési támogatás során kötelező alapszolgáltatásának tekinti
a.művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b.a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

4. §

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának formája, módja

Az önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 77. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, e rendelet 3. §-ban foglalt feladatai ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn, Vezseny Fő u. 3. sz alatti ingatlanon.

5. §

A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában közreműködő partnerek

1.Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni:
a.oktatási , nevelési intézményekkel
b.egyházakkal
c.közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel
d.hasonló szakfeladatot ellátó térségi, megyei intézményekkel, civil szervezetekkel.
2.A közművelődési megállapodás megkötésére a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

6. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1

Az önkormányzati rendeletet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 4. napjával.