Felsővadász község képviselő testületének 9/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2015. 01. 01

Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének

9/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések

1.§.

 1. A rendelet hatálya Felsővadász község közigazgatási területére terjed ki.
 2. Felsővadász község  közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2.§.

E rendelet alkalmazásában:

 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  törvény szerinti közterület.
 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerint meghatározott név.
 3. Házszám: olyan arab számmal, vagy arab számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II.

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. §.

 1. Felsővadász község belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületen és korábban zártkertes övezetbe tartozó külterületi részeken a közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.
 2. A közterület elnevezése a közterület nevéből és  a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.
 3. A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen. A volt zártkerti övezetben elsősorban a használt dűlő neveket kell alkalmazni a közterület elnevezésénél.
 4. A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
 5. Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.
 6. Két vagy több utat vagy utcát összekötő szerviz utakat nem szükséges elnevezni. 
 7. A már elnevezett utca folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét kapja.


 • 2 -

4.§.

 1. A közterületek elnevezését vagy megváltoztatását kezdeményezheti a polgármester, a képviselő-testület bármely tagja, illetve Felsővadász község közigazgatási területen bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.
 2. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének  hatáskörébe tartozik.
 3. A közterület elnevezésével kapcsolatos képviselő-testületi döntésről értesíteni kell  az illetékes földhivatalt, az illetékes járási hivatal okmány osztályát, a postahivatalt, rendőrsséget, tűzoltóságot, mentőállomást és valamennyi közszolgáltatót.

5.§.

 1. A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.
 2. A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

III.

A  házszám megállapítására vonatkozó szabályok

6.§.

 1. A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
 2. A nem folyamatosan, szórványosan beépített külterületi ingatlanokat a közterület nevével és helyrajzi számmal kell jelölni.
 3. A házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.
 4. A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.
 5. A házszámozásnál figyelemmel kell leni a beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.
 6. Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

7.§.

 1. Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűit kell  alkalmazni.
 2. Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.
 3. Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.
 4. Ha az ingatlanon újabb lakóépületek létesülnek, akkor a házszám megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli betűivel kell az új épületeket ellátni.


- 3 -

8.§.

 1. A  rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását jelen rendelet előírásai nem érintik.
 2. A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

9.§.

 1. Az ingatlan tulajdonosa  köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.
 2. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa  köteles gondoskodni.
 3. A rendelet hatályba lépésekor házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa kihelyezési kötelezettségének 180 napon belül köteles eleget tenni.

IV.

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

10.§.

Ez a rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.

Felsővadász, 2014. november 28.


Fehér Krisztián                                                                                       Fürjesné Jadlóczki Dóra

polgármester                                                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve.

Felsővadász, 2014. november  28.      


                                  Fürjesné Jadlóczki Dóra

                                               jegyző