Felsővadász község képviselő testületének 11/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (IV.09.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 29 - 2015. 02. 28

Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének

11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (IV.09.) sz. rendelet

módosításáról


Felsővadász község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32.§. (3) bekezdésében, 62.§. (2) bekezdésében, 92.§. (1)-(2) bekezdésében, 132.§. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet az alábbi 14.§-al egészül ki:


14.§.

Szociális célú tűzifa juttatása


  1. Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki felsővadászi állandó illetve tartózkodási lakóhellyel rendelkezik.
  2. Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg.
  3. Felsővadászi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy alkalommal – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
  4. A döntés meghozatalakor előnyben kell részesíteni a jogosult személyek közül azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
  • lakásfenntartási támogatásban részesül,
  • aktív korúak ellátásában részesül,

illetve  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján

  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
  1. A szociális célú tűzifa támogatásról a polgármester dönt.

2. §.

A rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.


3. §.


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Felsővadász, 2014. november 28.Fehér Krisztián                                                                               Fürjesné Jadlóczki Dóra

polgármester                                                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetve.

Felsővadász, 2014. november 28.


                    Fürjesné Jadlóczki Dóra

                                jegyző