Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1991.(VIII.6.) önkormányzati rendelete

A község címerének és zászlójának létesítéséről és használata rendjéről

Hatályos: 1991. 08. 06

Vezseny községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 29. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a községi önállóság folyamatosságának kifejezésre juttatása végett visszaállítja az 1706-ból ismert községi címert, és zászlót létesít, amelyekről a következő rendeletet alkotja


I. Fejezet

A címer leírása

1. §


(1) A címer az 1706-ból ismert „Tiszavezseny Falu Pecsétje” címerének pajzsa, kiegészítve tajtékszerű kereti díszítéssel.


(2) a pajzs sárgásbarna, amelyben alulról induló és egymást keresztező két sötétzöld fűzfaág van. A fűzfaágakkal keresztezett belső részben fejjel ellentétes irányban kettő hal, a hátán barna, alul pedig törtfehér szín; szemben nézetből a baloldali fejjel lefelé, a jobboldali fejjel felfelé, fölöttük keresztben fejjel jobb egy harmadik hal látható. A pajzs tetején egy fehér színű kócsag van, fejjel balra és kissé lefelé néz. A kereti díszítés jobboldala piros és ezüst, a baloldala kék és arany színezetű. A pajzs színe a Tisza folyót; a halak a település ősi mesterségét a halászatot, a fűzfaágak a másik ősi mesterséget, a vesszőtermelést és a vesszőfonást,a kócsag az itt élő vízi madárvilágot; összességében minden Vezseny kapcsolatát jelképezi a folyóval.

A címer használatának köre

2. §

(1) A község címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, hatósági eljárás során nem alkalmazható.


(2) A község címere engedély nélkül az alább helyeken és események során alkalmazható:

a.) a községháza és intézmények homlokzatán

b.) a községháza hivatali helységeiben

c.) az iskola és óvoda egy-egy központi helységeiben

d.) az önkormányzat meghívóin , felhívásain

e.) a község történetével, életével , fejlődésével foglalkozó kiadványokon

f.) az önkormányzat (intézményei) által szervezett ünnepségeken,

rendezvényeken

g.) a község pecsétjén


(3)A címer engedéllyel felhasználható szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek által is, kizárólag emlék- és ajándék tárgyakon.


(4) Az állami és községi címer együttes használata esetén az állami címernek –mind elhelyezésével, mind méretével – elsőbbséget kell biztosítani.


A címer használatának módja

3.§


(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban – az ábrázolás hűségének ,méretarányainak megtartása mellett – szabad használni.


(2) Kivételes esetben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának természetes színében (fém, bőr, fa) készüljön.


(3) Nyomdai úton való előállítás esetén (pl. meghívón) a címer fekete-fehér színben is alkalmazható.


(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni , hogy az ne sértse a hiteles

ábrázolást. A címer előállításának , használatának , forgalomba hozatalának engedélyezése


4.§


(1) A címer előállítására, használatára forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyben - indokolt esetben a jelen önkormányzati rendeletben foglaltakon túl – külön előírások is alkalmazhatók , elsősorban a felhasználásra vonatkozóan.


(2) A címer védjegyként nem használható.


5.§


A címer használatáért a 2.§ (3) pontjában meghatározott esetekben díjat nem kell fizetni.


6.§


(1) A címer használatának engedélyezése Vezseny Községi Önkormányzat Polgármesterének hatáskörébe tartozik.


(2)A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell.

a./ a kérelmező megnevezését, címét,

b./ a címer használat célját,

c./ az előállítani kívánt darabszámot/mennyiséget/

d./ a címer anyagát,

e./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,

f./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát /rajz, fénymásolat/.


7.§


(1) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a./ az engedélyes megnevezését, címét,

b./ az előállítás anyagát,

c./ az engedélyezett felhasználás módját,

d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges

kikötéseket,

f./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(2) A kiadott engedélyekről az (1) bekezdésben szereplő adatoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni.


8.§


Nem adható engedély a község címerének használatára, vagy előállítására, ha a használat forgalomba hozatal módja, körülménye a település jó hírnevét, vagy a lakosság érzületét sérti.


Címerjelvény és díszplakett

9.§


(1) A címer elkészíthető címerjelvény, illetve díszplakett formájában is. Díszplakettet csak az önkormányzat készíttethet.


(2) A díszplakett tokban, rézöntésként, vagy tűzzománccal eredeti színben készül. A címertől eltérően a kereti díszítés baloldalon a halászatra emlékeztet. A pajzs két oldalán az 1354. évszám, a pajzs alatt a Vezseny felírás látható.


(3) A díszplakett a község érdekében kifejtett kiemelkedő munkásság elismeréseként adományozható, amelyet külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni.


II. Fejezet

Zászló leírása

10.§


(1) Vezseny Község zászlója álló téglalap alakú és ezüstszürke színű. Középen mindkét oldalon álló helyzetben a község eredeti színezésű címere látható. Alatta félkörívben a Vezseny község felirat szerepel kékszínezéssel.


(2) A zászló méretaránya: 3:2, alapmérete: 120 x 80 cm.


(3) A zászló két oldalán lévő címer átmérője 30 cm.


A zászló használatának köre

11.§

(1) A községi zászló használható:

a.) a községházán és az intézményeken nemzeti ünnepek alkalmával,

b.) iskolában az évnyitó és évzáró ünnepségeken,

c.) falugyűléseken,

d.) sportrendezvényeken,

e.) egyházi ünnepségeken.


(2) A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalának engedélyezésére

vonatkozóan a címerre vonatkozó hasonló előírások értelemszerűen alkalmazhatók.


12.§


A községi és a nemzeti zászló együttes alkalmazása esetén mindenkor a nemzeti

zászló érvényesülését – mind elhelyezésével, mind méretével – kell biztosítani.III. Fejezet

Vegyes rendelkezések

13.§


(2) Ez az önkormányzat rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Vezseny, 1991. július 29.Hatvani Lajos                                                                                    Lovas Béla

Polgármester                                                                                         jegyző
Kihirdetés napja: 1991. augusztus 6.Lovas Béla

   Jegyző