Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 17 - 2015. 05. 27

FELSŐVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2014. (IV.16.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadásáról


Felsővadász község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 4.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


302.136 eFt

Költségvetési bevétellel

293.679 eFt

Költségvetési kiadással

8.457 eFt

Helyesbített maradvánnyal


hagyja jóvá.


Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. §.

A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.1, 2.2., és 6. számú mellékletnek illetve az 1. számú tájékoztató táblának  megfelelően hagyja jóvá.


 (2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 2. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 3. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú tájékoztató tába szerint hagyja jóvá, a céljelleggel juttatott támogatások összegét a 6. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 5. számú mellékletek szerint hagyják jóvá.

(8) Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.1. és 7.2. számú tájékoztató táblában foglaltak szerint állapítja meg.

(9) A Képviselőtestület a pénzeszközök változásának levezetését a 9. számú tájékoztató táblában szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(10) A Képviselőtestület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, a részesedések alakulását a 8. számú tájékoztató táblában hagyja jóvá.

3. §.

A Képviselőtestület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a 2013. évi zárszámadás során az állami támogatások elszámolásából keletkező fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

4. §.

A Képviselőtestület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §.

 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Felsővadász, 2014. április 16.


Fürjesné Jadlóczki Dóra

Fehér Krisztián

jegyző

polgármester


A rendelet kihirdetve.

Felsővadász, 2014. április 16.


           Fürjesné Jadlóczki Dóra

                            jegyző