Felsővadász község képviselő testületének 6/2014 (VII.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (IV.09.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 15 - 2015. 02. 28

Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének

6/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (IV.09.) sz. rendelet

módosításárólFelsővadász község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32.§. (3) bekezdésében, 62.§. (2) bekezdésében, 92.§. (1)-(2) bekezdésében, 132.§. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.A rendelet 9.§-10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §.

Önkormányzati segély

9.§.

(1) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan rászorult személyek részére önkormányzati segély adható az Szt. 45.§-a alapján.

(2) Az önkormányzati segélyben lehet részesíteni azt a személyt:

a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b.) egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(3) A segély egyszeri legkisebb összege 3.000.-Ft, de legfeljebb 20.000.-Ft.

(4) Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható.

(5) A temetési költségek mérséklésére önkormányzati segély állapítható meg annak a Monaj községben állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt eltemettetőjének, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozója volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, amennyiben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

(6) A segély összege 25.000.-Ft.
- 2 -

(7) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a segélyt kérő vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát és be kell mutatni az elhunyt anyakönyvi kivonatát.

(8) Az önkormányzati segéllyel kapcsolatos kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

(9) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó önkormányzati segély megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.

(10) Az önkormányzati segély megállapítására a polgármester jogosult.


3. §.


(1) A rendelet 11.§-a10.§-ra, 12.§-a 11.§-ra, 13.§-a 12-§-ra, 14.§-a 13.§-ra, változik.


4. §.


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Felsővadász, 2014. július 14.


Fehér Krisztián                                                                               Fürjesné Jadlóczki Dóra

polgármester                                                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetve.

Felsővadász, 2014. július 14.                    Fürjesné Jadlóczki Dóra

                                jegyző