Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2013. 05. 01

Vezseny Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Vezseny község közigazgatási területén a közterületek elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a község működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében.


(2) A rendelet hatálya Vezseny község közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra terjed ki.2. § E rendelet alkalmazásában

a)  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  törvény  szerint meghatározott  közterület.

b) Közterületnév: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

c) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti közterület  házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése,  közterületnév  nélkül.

II. fejezet

Közterületek elnevezése


3. § (1) Minden  belterületi utcát  el kell nevezni, és minden külterületi utcát, továbbá a mezőgazdasági célú, és lakónépességet nem érintő dűlőutakat el lehet nevezni.


(2) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.


 (3) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.


4. § (1) Vezseny község  közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő  utcákat – nem lehet.


(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.


(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.


(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Vezseny életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település  fejlődéséhez.


(5) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy Vezseny életében.


(6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.


(7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.


(8) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.


5. § (1) A település közterületeiről (utcáiról) az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet .


III. fejezet

Közterület elnevezésének eljárási szabályai


6. § (1) A közterület elnevezését vagy elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti.


(2)A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés írásban a polgármester részére nyújtható be.


(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményezés okát ( mire irányul: új közterület elnevezésére vagy elnevezés megváltoztatására),

b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,

c) a javasolt elnevezés indokát, utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra,

d) a javasolt elnevezést.


(4) A közterületek elnevezésére és az utcanevek megváltoztatására vonatkozó javaslatot – igényt –  a jegyző közreműködésével a polgármester készíti el, és  terjeszti a Képviselő-testület  elé.


(5) A közterületek elnevezéséről a képviselő-testület határozattal dönt.


 (6) A közterületek és utcanevek elnevezése esetén elsősorban a  helytörténeti, művelődéstörténeti, névtani és stilisztikai szempontok alapján, a kialakult helyrajzi viszonyokra és a névhasználat gyakorlata során várható körülményekre figyelemmel kell lenni.


7. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, a Levéltárat, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.

IV. fejezet

Utca névtáblák


8. § (1)  Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni.


(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terhelik. Az önkormányzat ezen kötelezettségét a mindenkori költségvetésében e célra rendelkezésre álló források függvényében teljesíti.


(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.


(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.


(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.

V. fejezet

Házszámozás


9. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.


(2) Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


(3)  Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, házszámot arról a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan gyalogosközlekedésre alkalmas bejárata található.


(4) Az utcákon a   házszámozást – a községházát tekintve a település központjának – az utcának a településközpont  irányába eső végétől  kezdődően  kell elkezdeni számozni.


Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.


(5) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.


(6) A (4) – (5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.


(7) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház,  szerkezetileg megosztható és nem megosztható  ingatlan esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható.


(8) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy  házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.


(9) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa  gondoskodik.


10. § (1) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.


(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 7.§-ban meghatározott szervekkel.


VI. fejezet

Záró rendelkezések


11. § (1)  Ez a rendelet  2013. május 1. napján  lép hatályba.


(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének A házszámtáblákról szóló 9/1991 (VII.03) önkormányzati rendelete.Szabó Ferenc                                                                                      Balláné Berecz Enikő

Polgármester                                                                                                       aljegyző