Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(I.26.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 01. 27- 2022. 02. 28

Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(I.26.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

2021.01.27.

Vezseny Község Önkormányzat képviselő testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Vezseny Község Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 26. § és 132. § (4) bekezdés g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja

I. Fejezet

Általános szabályok

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Vezseny Községi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit.

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre, vagy

b) hivatalból lehet megindítani.

(4) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Rendszeres jövedelem igazolásaként:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást,

b) az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolást,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a vállalkozó nyilatkozatát,

e) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozatát

f) az a)-e) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolást kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

(6) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi helyzetükről.

3. § A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárból készpénzben vagy a kérelmező bankszámlájára utalással történik.

4. § A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig, az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

5. § A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

II. Fejezet

Települési támogatások

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján jogosultak részére települési támogatást nyújt.

7. § A települési támogatás formái:

a) eseti települési támogatás:

aa) települési létfenntartási támogatás,

ab) gyermekszületési támogatás

ac) települési temetési támogatás

ad) rendkívüli települési támogatás.

ae) oktatási nevelési támogatás

af) a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

b) rendszeres települési támogatás:

ba) települési lakásfenntartási támogatás

Települési létfenntartási támogatás

8. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy vagy család, aki rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni

(2) Szociálisan rászorult családok, akiknek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(3) A támogatás alkalmanként 5. 000 – 100.000 Ft-ig terjedhet.

(4) A települési létfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ami lehet:

a) gyógyszertámogatás,

b) intézményi térítési díjak vagy ezek egy részének kifizetése

c) szociális étkeztetés támogatása

(5) A települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a szociális és ügyrendi bizottság dönt.

Gyermekszületési támogatás

9. § (1) A gyermekszületési támogatás a gyermek születésekor a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű támogatás.

(2) Gyermekszületési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő/törvényes képviselő, amennyiben

a) legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Vezseny községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen lakik, továbbá

b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) A gyermekszületési támogatást a szülő a gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelheti, a határidő mulasztása jogvesztő.

(4) A gyermekszületési támogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását.

(5) A gyermekszületési támogatás összege 40.000,-Ft gyermekenként.

(6) A gyermekszületési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Települési temetési támogatás

10. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési temetési támogatás minimális összege alkalmanként 30.000,-Ft.

(3) A települési temetési támogatás iránti kérelmet az eltemettetést követő 60 napon belül lehet előterjeszteni, csatolva a temetés költségeiről - a kérelmező nevére kiállított számla másolati példányát.

(4) A települési temetési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Rendkívüli települési támogatás

11. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:

a) betegség, (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése, egészségügyi intézménybe történő odautazás költsége),

b) elemi kár,

c) a családban nevelkedő gyermek iskoláztatásával, rendszeres óvodába járásával kapcsolatos rendkívüli kiadások,

d) nem várt eseményekkel kapcsolatosan alkalmanként jelentkező többletkiadások.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként 5. 000 – 100.000 Ft-ig terjedhet.

(4) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Települési lakásfenntartási támogatás

12. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedül élő esetén 250%-át.

(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

f) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él, az arányszám 0,2-del növekszik.

(4) A kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.

(5) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a tüzelőanyag ára.

(6) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 10 %-át.

(7) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

13. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában készpénzben vagy természetben kell nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel 12 hónapra kell megállapítani.

(2) Amennyiben a rendszeres lakhatási támogatás természetbeni formában kerül megállapításra, a támogatás összegét a közüzemi szolgáltató részére kell átutalni.

14. § (1) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege:

a) havi 8.000,- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át,

b) havi 6.000,- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át.

c) havi 4000,-Ft ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedül élő esetén 250%-át.

(2) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.

(3) A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

15. § (1) A rendszeres támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult elhalálozott,

d) a támogatásra jogosult lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik.

(2) A változás hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

Oktatási és nevelési támogatás

16. § (1) Oktatási-nevelési támogatás a családok részére a tanévkezdéssel kapcsolatos többletköltségekhez nyújtott egyszeri pénzbeli támogatás.

(2) Támogatásra jogosult az a vezsenyi bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Vezsenyen élő szülő vagy törvényes képviselő, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben óvodában, általános iskolai, középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytat és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) A beiskolázási támogatás gyermekenkénti összegét az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló mindenkori önkormányzati rendelet állapítja meg. A támogatás kifizetése készpénzben történik az önkormányzat házipénztárában.

(4) A beiskolázási támogatás iránti kérelem tárgyév július 1-től szeptember 15-ig nyújtható be. A támogatási összeget tárgyév augusztus 31-ig kell folyósítani annak a személynek, aki a kérelmét július 31-ig benyújtotta, ki ezt követően igényelte az ellátást, annak tárgyév szeptember 30-ig kell folyósítani.

(5) Az oktatási és nevelési támogatásról az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

17. § (1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól kérelmére, mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő személy esetén 150 %-át,

(2) A köztemetés költségeinek megtérítése alól kérelmére, 50%-ban mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő személy esetén 200 %-át.

(3) Az Szt. 48. § szerinti köztemetésről, valamint a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentességről az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

18. § A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében

a)étkeztetés, és
b)a családsegítés, és
c)a házi segítség nyújtás
szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja.
IV. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet szabályait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet

Kérelem települési támogatás megállapítására
Kérjük jelölje melyik segélyezési formára nyújt be kérelmet
Települési létfenntartási támogatás
Gyermekszületési támogatás
Települési temetési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
Települési lakásfenntartási támogatás
Oktatási és nevelési támogatás
Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………….
Születési neve : .……………………….…………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………. Családi állapota:……………………………...
Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
TAJ száma: ……....…………………………………………………………………………………….
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………………………………………
Lakóhelye: ……..….........…………………………………. ………………………………………….
Tartózkodási helye (amennyiben van) : …….….........………………………………………………..
Életvitel szerűen lakóhelyemen - tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)
A kérelmező családi körülménye:
□ egyedül élő,
□ nem egyedül élő.
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)


Anyja neve

Születési helye,
ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat
megnevezése

1


2

3

4

5

6

TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN
aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő
A lakás számlával igazolt havi fenntartási költsége: …………………………………Ft/hó
Települési lakásfenntartási támogatás igénylése esetén kérjük jelölje meg , hogy a támogatást milyen formában kívánja igénybe venni.
- Készpénzben házipénztárból
- Átutalás kérelmező bankszámlájára, számlaszám: ………………………………………………
- Átutalás szolgáltató részre: villanyáram - gáz – hulladékszállítás – vízdíj
- Lakbértámogatás
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék:
Működik – Nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen melyik szolgáltatónál: ………………………………………….
.............................................................
kérelmező
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban: RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ESETÉN NEM KELL KITÖLTENI

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/
élettárs

Gyermekek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Egy főre jutó/ egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem:……………………………..Ft/hó.
(ügyintéző tölti ki)

V. A KÉRELEM INDOKOLÁSA

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NYILATKOZAT
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: .................. ….. év ............................................ hó.............. nap
……………………….
az igénylő aláírása