FELSŐVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2014. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk

Hatályos: 2014. 03. 21 - 2018. 04. 27

Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (III. 21.) rendelete

                                                                                  

a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk

feltételeirőlFelsővadász község Képviselőtestülete "a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" szóló 1997.évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi lakosság művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi közművelődési tevékenység feladatairól önkormányzat rendeletet alkot.


 Általános rendelkezések

1. §.(1) Az önkormányzat jelen rendelet megalkotásakor az alábbi környezeti adottságokat veszi figyelembe:


a)   A természeti környezet ( település fekvése, megközelíthetősége)

b)  Társadalmi környezet ( lakosság összetétele például kor, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági szint)

c)   Gazdasági környezet ( mezőgazdasági és az ipari termelés aránya, az üzemek a szolgáltatások aránya, közintézmények jellege)

d)  Egyéb nem természetese környezet ( közigazgatás szerkezete, közlekedési adottságok, idegenforgalom, mezőgazdaság és ipar infrastruktúrája)

e)   A település kulturális adottságai, művelődési szokásai


A rendelet hatálya

2. §.A rendelet hatálya kiterjed:

Felsővadász Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő Közösségi Házra (Felsővadász Közösségi Színtér, Kulturális Szabadidő és Információs Központ)A rendelet  célja

3. §.A rendelet célja Felsővadász  község polgárai kulturális érdekeinek a közművelődésben való cselekvő részvételének biztosítása, az önkormányzati kötelező közművelődési feladatok ellátásának szervezeti  kereteinek kijelölése.  • 2 -


Ennek megvalósítása érdekében:

a)   A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.

b)  A település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus, a helyi érdekek védelmének erősítése.

c)  Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.

d)  Az etnikai, a horvát kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a horvát kisebbség nyelvének, hagyományainak megőrzése, gondozása, fejlesztése. Bel- és külföldi horvát kapcsolatok ápolása

e)   Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása, a szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása.

f)    A civil közösségek együttműködésének ösztönzése.

g)  A település közösségi értékeinek közismertté tétele , találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolatok a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása.

h)  A helyi kulturális nyilvánosság kiszélesítéseAz önkormányzat közművelődési feladatai


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az alábbiakban határozza meg:


a)   A szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése.

b)  Az egyetemes, a nemzeti  az ünnepek kultúrájának gondozása.

c)  Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

d)  A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdek érvényesítésének segítése.

e)   A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,térségi, regionális, országos  kapcsolatok ápolása.

f)    A szabadidő kulturális célú eltöltése, feltételeinek biztosítása.

g)  Az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, humán-erőforrás fejlesztése.

h)  Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása


  • 3 -


A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


5. §.


(1)             Az Önkormányzat e rendelet 3. §-ában meghatározott kötelező közművelődési feladatainak ellátását az intézményi adottságokra, hagyományokra épülő feladatmegosztással az Önkormányzat ösztönzi, lehetőségeihez mérten támogatja az öntevékeny közművelődési szervezetek működését.(2)             A kötelező közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei:


6. §.


Az önkormányzat fenntartásában működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett Közösségi Ház (Felsővadász, Ady E. u. 1.)


  1. (1)             Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret (Közösségi Ház) biztosít..(2) Az Önkormányzat kötelező feladatellátása érdekében együttműködik a helyi civil és társadalmi közművelődési, sportszervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal.


(3)Az Önkormányzat együttműködésre törekszik a község történelmi egyházi szervezeteivel, gazdasági szervezeteivel, magán vállalkozóival a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatok ellátásában.


A közművelődési feladatokat ellátó rendezvények támogatása


7. §.

  

(1) A község kulturális életében kiemelkedő, hagyományos rendezvények, fesztiválok, jeles személyekhez és évfordulókhoz kötődő ünnepi rendezvények támogatásáról, melyek intézmények, civil és társadalmi szervezetek szervezésében valósulnak meg, az elfogadott költségvetés figyelembevételével, a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő- testület anyagi lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a település egész lakosságát érintő alábbi rendezvényekhez:

            - Szüreti nap ( falunap)

            - Idősek napja

            - Gyermeknap

            - Mikulás ünnepség

            - Állami és nemzeti ünnepek

            - Nemzetiségi rendezvények

  • 4 -


Az együttműködő szervezetek köre


8. §.(1) A helyi kulturális közcélok érdekében feladatot vállaló szervezetekkel, intézményekkel az Önkormányzat együttműködés kialakítására törekszik.

Az együttműködés elsődleges területei:


  1. Oktatási intézmények

b)  Kulturális és sport egyesületek, alapítványok

c)  Egészségügyi intézmények,

    d)  Történelmi egyházak.

     f)    Kistérségi, regionális, országos, nemzetközi kulturális kapcsolatok

     g) helyi kultúrcsoportok ( tambura együttesek, tánccsoportok)Hatályba lépés


9. §.Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Fehér Krisztián                                                                             Fürjesné Jadlóczki Dóra

polgármester                                                                                               jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. március 21.

                 Fürjesné Jadlóczki Dóra

                              jegyző