FELSŐVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2014. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk

Hatályos: 2018. 04. 28 - 2022. 02. 25

FELSŐVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2014. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk

2018.04.28.

feltételeiről

Felsővadász község Képviselőtestülete "a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" szóló 1997.évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi lakosság művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi közművelődési tevékenység feladatairól önkormányzat rendeletet alkot.

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat jelen rendelet megalkotásakor az alábbi környezeti adottságokat veszi figyelembe:

a) A természeti környezet ( település fekvése, megközelíthetősége)

b) Társadalmi környezet ( lakosság összetétele például kor, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági szint)

c) Gazdasági környezet ( mezőgazdasági és az ipari termelés aránya, az üzemek a szolgáltatások aránya, közintézmények jellege)

d) Egyéb nem természetese környezet ( közigazgatás szerkezete, közlekedési adottságok, idegenforgalom, mezőgazdaság és ipar infrastruktúrája)

e) A település kulturális adottságai, művelődési szokásai

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

Felsővadász Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő Közösségi Házra (Felsővadász Közösségi Színtér, Kulturális Szabadidő és Információs Központ)

A rendelet célja

3. § A rendelet célja Felsővadász község polgárai kulturális érdekeinek a közművelődésben való cselekvő részvételének biztosítása, az önkormányzati kötelező közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kereteinek kijelölése.

Ennek megvalósítása érdekében:
a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
b) A település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus, a helyi érdekek védelmének erősítése.
c) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.
d) Az etnikai, a horvát kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a horvát kisebbség nyelvének, hagyományainak megőrzése, gondozása, fejlesztése. Bel- és külföldi horvát kapcsolatok ápolása
e) Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása, a szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása.
f) A civil közösségek együttműködésének ösztönzése.
g) A település közösségi értékeinek közismertté tétele , találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolatok a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása.
h) A helyi kulturális nyilvánosság kiszélesítése

Az önkormányzat közművelődési feladatai

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az alábbiakban határozza meg:

a) A szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése.

b) Az egyetemes, a nemzeti az ünnepek kultúrájának gondozása.

c) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdek érvényesítésének segítése.

e) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,térségi, regionális, országos kapcsolatok ápolása.

f) A szabadidő kulturális célú eltöltése, feltételeinek biztosítása.

g) Az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, humán-erőforrás fejlesztése.

h) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

5. § (1) Az Önkormányzat e rendelet 3. §-ában meghatározott kötelező közművelődési feladatainak ellátását az intézményi adottságokra, hagyományokra épülő feladatmegosztással az Önkormányzat ösztönzi, lehetőségeihez mérten támogatja az öntevékeny közművelődési szervezetek működését.

(2) A kötelező közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei:

6. § Az önkormányzat fenntartásában működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett Közösségi Ház (Felsővadász, Ady E. u. 1.)

a) (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret (Közösségi Ház) biztosít..

(2) Az Önkormányzat kötelező feladatellátása érdekében együttműködik a helyi civil és társadalmi közművelődési, sportszervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal.

(3) Az Önkormányzat együttműködésre törekszik a község történelmi egyházi szervezeteivel, gazdasági szervezeteivel, magán vállalkozóival a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatok ellátásában.

A közművelődési feladatokat ellátó rendezvények támogatása

7. § (1) A község kulturális életében kiemelkedő, hagyományos rendezvények, fesztiválok, jeles személyekhez és évfordulókhoz kötődő ünnepi rendezvények támogatásáról, melyek intézmények, civil és társadalmi szervezetek szervezésében valósulnak meg, az elfogadott költségvetés figyelembevételével, a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő- testület anyagi lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a település egész lakosságát érintő alábbi rendezvényekhez:

- Szüreti nap ( falunap)
- Idősek napja
- Gyermeknap
- Mikulás ünnepség
- Állami és nemzeti ünnepek
- Nemzetiségi rendezvények

- 4 -

Az együttműködő szervezetek köre

8. § (1) A helyi kulturális közcélok érdekében feladatot vállaló szervezetekkel, intézményekkel az Önkormányzat együttműködés kialakítására törekszik.

Az együttműködés elsődleges területei:
a) Oktatási intézmények
b) Kulturális és sport egyesületek, alapítványok
c) Egészségügyi intézmények,
d) Történelmi egyházak.
f) Kistérségi, regionális, országos, nemzetközi kulturális kapcsolatok
g) helyi kultúrcsoportok ( tambura együttesek, tánccsoportok)

Hatályba lépés

9. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.