Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 12. 19

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Lókút község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, az inert hulladékra, a radioaktív hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre.


II. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


2. § (1) Lókút Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó (5) és (6) bekezdésben részletezett hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreinek gyakorlását az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja, a vele megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A Társulás a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodik meg, amely tartalmazza a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, a teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát, valamint annak rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a hulladékok gyűjtését, elszállítását, kezelésre történő átadását a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.


(4) Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉBH Kft.) végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkdási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.


(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

     a) vegyes hulladék,

     b) a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék,

     c) lomhulladék.


(6)[1] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

          a) vegyes hulladék,

          b) lomhulladék,

          c) elkülönítetten gyűjtött hulladék, az üveg és csomagolási hulladék kivételével.


3. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei3. § (1) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony nem természetes személy ingatlanhasználó esetében szerződés megkötésével, természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(2) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:

      a) az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,

      b) a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett

         jognyilatkozatban,

      c) vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést 

          megelőző 15 napon belül.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


(4) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás kezdete nem a hónap első napja, az első számlázási időszakig díj fizetése mellett a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60-80-110 literes gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó járatnapok szerint.


(5)[2] A közszolgáltató a vegyes hulladék rendszeres gyűjtését heti rendszerességgel a csütörtöki, az elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres gyűjtését havonta egy alkalommal a hónap utolsó keddjén végzi. Az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé.


(6) A Közszolgáltató a rendszeres hulladékgyűjtést úgy szervezi meg, hogy amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következő szombaton vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a közszolgáltató weboldalán közzéteszi.


(7) A Közszolgáltat meghatározott hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi január 1-jét kivéve, ekkor az elmaradt szolgáltatást pótolja a weblapján közzétett időpontban.


4.[3] A vegyes hulladék, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása


4. § (1)[4] Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben történik. Természetes személy ingatlanhasználó esetében a szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező vegyes hulladék eseti összegyűjtése – díj fizetése mellett - a közszolgáltató által biztosított emblémázott 80-120 literes gyűjtőzsákban történik.


(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

      a) a rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100, literes gyűjtőedény,

      b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása   

         alapján.


(3) A rendelet hatálybalépésekor használatban levő 110 literes gyűjtőedényekben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet Lókúton.


(4)[5] Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott, gyűjtőzsákban (a továbbiakban: szelektív gyűjtőzsák) vagy kötegelve adja át a közszolgáltatónak.


5. § (1)[6] Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőzsákba - a vegyes hulladéktól elkülönítetten - gyűjti a műanyaghulladékot és fémhulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg.


(2) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedényt vesz igénybe, hogy abban, vagy azokban a szállítási napok között keletkező hulladék elhelyezhető legyen.


(3) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.


(4) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma    – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanban egymást követően legalább 5 ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyi a korábban használt űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.


6. §[7]  (1) A közszolgáltató a hulladékot a következő gyűjtőedényekből szállítja el:

                 a) az általa bérbe adott, vagy, ha a gyűjtőedény az ingatlanhasználó tulajdona, a közszolgáltató által

                     matricázott gyűjtőedényből,

                b) emblémázott gyűjtőzsákból és

                c) az általa biztosított szelektív gyűjtőzsákból.


(2) Az ingatlanhasználó tulajdonában lévő gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.


(3) A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyes, vagy sérült gyűjtőedényben, nem matricázott gyűjtőedényben, nem emblémázott gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőzsákban gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.


(4) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályai az irányadóak.


7. § (1) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék gyűjtéséhez a szabványos gyűjtőedénnyel nem rendelkezik, a gyűjtőedényt a közszolgáltatótól bérelheti vagy megvásárolhatja a Közszolgáltató által ügyfélszolgálatán és weblapján közzétett szabályok szerint.


 (2) Az ingatlanhasználó által megvásárolt, tulajdonát képező gyűjtőedény tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról, az ingatlanhasználó gondoskodik. A Közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. Ebben az esetben a szolgáltató köteles a karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.


8. § (1) Amennyiben az ingatlanhasználó a gyűjtőedényről a közszolgáltatótól történő edénybérlés útján gondoskodik, úgy az ingatlanhasználónak bérbe adott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben, vagy, ha a közszolgáltatást természetes személy veszi igénybe, bérleti szerződésben kell rögzíteni.


(2) A bérbe adott gyűjtőedény tisztántartásáról – rendeltetésszerű használat során szükségessé váló – javításáról, vagy cseréjéről a Közszolgáltató gondoskodik. A Közszolgáltató kötelezettsége a gyűjtőedény javítása, vagy cseréje, ha szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy szakszerűtlen ürítés miatt az szükségessé válik.


9. § (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen 36 órát meghaladóan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.


10.§ (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztántartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


(4) A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató megszünteti.


10/A. §[8] (1) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal szállítja el.

                      

(2) A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.


(3) A hulladékgyűjtő szigetek karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról közszolgáltató gondoskodik.


(4) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő szigetre, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot elszállíthatja.


5. Lomtalanítás


11. § (1) A Közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évente egy alkalommal, a március 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban lom hulladékgyűjtést biztosít.


(2) A lomhulladék gyűjtéssel kapcsolatos információkat a Közszolgáltató hirdetményi úton, továbbá ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi.


(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


6. A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályok


12. § (1)[9] Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme, valamint az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő e kérelme alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.


(2) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.


(3) A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:

     a)  legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó –  közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes

          hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy

     b)  számlaegyenleget, amely a gáz, víz- vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem

         használja.


(4)[10] Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig, de előre meghatározható ideig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.


(5) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.


(6) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.


(7)[11] Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg az ürítési díjat pótlólagosan meg kell fizetni.


(8) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében az (1)-(7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.


7.[12]


13.§[13]


8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje


14. § (1)[14]


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.


(3)[15]


(4)[16]


15. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a Közszolgáltató által gyűjthető hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésére vagy kezelésre történő átadására az ingatlanhasználó és Közszolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet.


9. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2010.(VI.10.) önkormányzati rendelet.


(3) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2010. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet.


(4) Hatályát veszti a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 6/2012. (VI.4) önkormányzati rendelet.


(5)[17] Ezen rendelet 2016. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseit, 2016. április 1. napjától kell alkalmazni.

[1]

Módosította a 3/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. március 6. napjától

[2]

Módosította a 3/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. március 6. napjától


[3]

Módosította a 3/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. március 6. napjától

[4]

Módosította a 3/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. március 6. napjától

[5]

Beiktatta a 3/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. március 6. napjától

[6]

Módosította a 3/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. március 6. napjától


[7]

Módosította a 3/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. március 6. napjától


[8]

Beiktatta a 3/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2016. március 6. napjától

[9]

Módosította  a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 1. napjától, de rendelkezéseit 2016. április 1. napjától kell alkalmazni.

[10]

Módosította a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. július 1.napjától, de rendelkezéseit 2016. április 1. napjától kell alkalmazni.

[11]

Módosította a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. július 1. napjától, de rendelkezéseit 2016. április 1. napjától kell alkalmazni.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja 2016. július 1. napjától.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja 2016. július 1. napjától.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja 2016. július 1. napjától.

[15]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja 2016. július 1. napjától.

[16]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja 2016. július 1. napjától.

[17]

Beiktatta a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.