Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(V.17.) önkormányzati rendelete

Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Hatályos: 2017. 10. 01

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: új Ötv.) 107. §, 109. § (4) bekezdésében, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) felhatalmazása alapján Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

  1. A rendelet hatálya1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő minden vagyonra, így ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre és részvényekre (továbbiakban: üzletrész); valamint más egyéb értékpapírokra.

2. Az Önkormányzat vagyona2.§ (1) Az Önkormányzat vagyona a tulajdonából és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.

(2) Az Önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon.

(3) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll.

3.§ (1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes.

A törzsvagyont a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgyakból tevődik össze:


 a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban állnak az Nvtv. 5. § (3) bekezdésében meghatározott  vagyontárgyak;

 b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal az önkormányzat

     nem rendelkezik.


(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó és törvény vagy önkormányzati rendelet által ekként meghatározott vagyonelem.

4.§ Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát képezik mindazok a vagyonelemek, amelyek nem tartoznak a törzsvagyonba.  Az üzleti vagyont a rendelet 2 .melléklete tartalmazza.

  1. A tulajdonosi jogok gyakorlása


5.§ (1) Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik és terhelik.


(2) Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a (4) bekezdésben foglaltak kivételekkel a Képviselő-testület gyakorolja.


(3)A Képviselő-testület kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

a) az ingatlanvagyon  használójának, bérlőjének  kijelölése, annak megváltoztatása,

b) ingatlan vétele és eladása;

c) közbeszerzési eljárások megindítása,

d) önkormányzati vagyon megterhelése értékhatárra való tekintet nélkül,

d) önkormányzati vagyonról, követelésről történő lemondás,

e) 100.000,- Ft egyedi értékhatár felett a felesleges vagyontárgyak elidegenítése.


(4)A Polgármester hatáskörébe tartozik:

a) a Képviselő-testületnek a szerződés lényegi elemeit is meghatározó eseti döntése alapján ingatlanok értékesítése, vásárlása,

b) 100.000,- Ft egyedi értékhatár alatt a felesleges vagyontárgyak elidegenítésének engedélyezése.

4. A vagyongazdálkodás, vagyonhasználat és hasznosítás szabályai


6.§ (1) Az önkormányzat nemzeti vagyonának alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.


(2) A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.


7.§ (1) Az önkormányzat nemzeti vagyonának hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz.


(2)Az önkormányzat nemzeti vagyona ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.


(3) A használó a használatába adott vagyonnal  a jó gazda gondosságával önállóan gazdálkodik.


(4) A használók kötelesek a vagyon védelmét teljes körűen biztosítani.

8.§ (1) Az önkormányzat nemzeti vagyonának tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.


(2) Az önkormányzat nemzeti vagyona tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek - az állam kivételével - eleget kell tennie az Nvtv. 13. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

9.§ (1) Az önkormányzat nemzeti vagyonának tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.


(2) Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.

10.§ (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni  1.000.000,- forint értékhatár felett csak versenyeztetés, nyilvános –képviselő-testületi döntés alapján indokolt esetben zártkörű – pályázati eljárás útján, a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

5. Követelésekről való lemondás


11.§ Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében,

c) felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés várhatóan nem térül meg,

d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással hajtható be,

e) ha a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhető fel.

6. A vagyonkezelés


12. § (1) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél – mivel az önkormányzat a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet – a mérlegben szereplő eszközöket három évenként kell mennyiségi felvétellel leltározni.”

(2) A tényleges mennyiségi felvétellel történő leltározást az (1) bekezdéstől függetlenül el kell végezni akkor, ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül.

7. Záró rendelkezések


13.§ (1) E rendelet 2012. június 1. napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  szabályairól szóló, a 22/2008 (XII.19.) rendelettel módosított 12/2004.(XII.19.) önkormányzati rendelete.


Vezseny, 2012. május 11.Szabó Ferenc                                                             Balláné Berecz Enikő

Polgármester                                                                          aljegyző


Mellékletek