Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2014. 05. 15

Vezseny Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések


1.§. A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki Vezseny község közigazgatási területén az e rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét elköveti.

  1. Tiltott tevékenységek


2.§ (1) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki ingatlana tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról nem gondoskodik vagy az ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot, a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem szállítja vagy szállíttatja el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2)  Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlannal érintkező közterület (járda hiányában a kerítéstől az útig terjedő területsáv) illetőleg a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(3)  Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok és sövények visszavágásáról, metszéséről és ezáltal a járdán való közlekedést akadályozza a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

3.  Eljárási szabályok3.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.


4.§ (1)  A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


 (2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.


(3)  A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásába megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől

indítható meg a Ket. 94/A. § (2) bekezdésében foglalt határidőkre figyelemmel.


(4) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.


(5)  A közigazgatási bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották.


5.§ (1)   Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés magatartási szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, az -  természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(2)  A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.


(3) A közigazgatási bírságot  átutalási postautalványon vagy banki átutalással az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

4. Záró rendelkezések6.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 15-én lép hatályba.


(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.