Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékgazdálkodásáról

Hatályos: 2018. 02. 20

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ a)-g) pontjaiban és a 39.§ (2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet


Általános rendelkezések

1.§ Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés megkötése.

2.§ (hatálytalan 2016. július 1-től))

3.§ A közszolgáltatási terület :Vezseny község közigazgatási területe.

4.§  A hulladékgazdálkodási közszolgáltató, az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az NHSZ Szolnok Közszolgáltató nonprofit Kft. (5000 Szolnok, József A. út 85.) [1]

5.§  A településen keletkező, összegyűjtött és elszállított települési hulladékot a Közszolgáltató a Kétpói Regionális Hulladéklerakóba szállítja.

II. fejezet

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja

6.§ Valamennyi ingatlan tulajdonosa valamint használója a település belterületi, külterületi és  zártkerti részén található azon ingatlanokra vonatkozóan , melyeken felépítmény található,  köteles az ingatlanán  keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott  edényzet felhasználásával a rendeletben meghatározott módon a közszolgáltatóval elszállíttatni, azaz köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

7.§ (1) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele lecsukott állapotban legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(2) A gyűjtőedénybe tilos állati tetemet, folyékony anyagot,  mérgező, veszélyes, robbanó-, vagy olyan anyagot tenni, amely a kiürítést végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a begyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezéseiben rongálódást idézhet elő, veszélyezteti a környezetet.

8.§ (1) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítást megelőző napon 18,00 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9.§ (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya az edényzettel együtt:


  • 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg.
  • 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 60 kg.
  • 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 300 kg lehet.


10.§ A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról ( lomtalanítás) évente egy alkalommal az előre meghirdetett időpontokban és módon a Közszolgáltató gondoskodik.


10/A §[2] 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés


(1) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok begyűjtését szelektív gyűjtő szigeten, illetve házhoz menő gyűjtés keretében végzi.


(2) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött  papír, fém és műanyag csomagolási hulladékokat négyhetente köteles házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni az ingatlanhasználóktól.


(3) A Közszolgáltató köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat a szelektív gyűjtés módjáról, gyakoriságáról.


(4) Az ingatlanhasználóknak az ingyenesen biztosított 120-l-es sárga fedelű gyűjtőedényben elhelyezett szelektív hulladékot – a hulladék elszállítása céljából- legfeljebb a gyűjtési napot megelőző nap 18,00 órától lehet kihelyezni a közterületre.


(5) A Közszolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben abba nem a megfelelő hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az elszállítást megtagadhatja.

III. Fejezet

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


11.§ A Közszolgáltató az ingatlanokon keletkezett, szabványos gyűjtőedényben a közterületre kihelyezett, települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal gyűjti, és a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe szállítja.


12.§ (1) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:

- a Közszolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a 7.§ (2) bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el,

- a gyűjtőedény túltöltött.


13.§ [3]


14.§ A Közszolgáltató köteles a begyűjtés során elszóródott hulladékot elszállítani.


IV. Fejezet
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


15.§ A rendelet 1.§ (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.


16.§ Az ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti.


17.§ Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kizárólag írásban, előre kérheti  a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig nem kívánja használni. [4]


18.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint a környezetük  tisztántartásáról. 


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.


(3)A gyűjtőedények beszerzéséről, esetleges javításáról, cseréjéről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. [5]


(4) [6]

V. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei


19.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő feleket,

b) a szerződés tárgyát, a közszolgáltatás kezdő időpontját,

c) a hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására, ürítési gyakoriságra díjfizetés módjára vonatkozó szabályokat.

VI. Fejezet

Díjfizetési kötelezettség alóli mentesség, időlegesen használt ingatlanokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség

20.§  Mentes a   díjfizetési kötelezettség alól a település belterületi, külterületi  és zártkerti részén található, felépítménnyel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosa.

VII. Fejezet

Egyéb rendelkezések

21.§ A közszolgáltatási díj összegét az ingatlanhasználó a Ht. szerinti Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság / Koordináló Szerv/ részére fizeti meg.


[7](2) A közszolgáltató közszolgáltatási díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez és ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához szükséges személyes adatokat kezel.


(3) A közszolgáltató az adatokat kizárólag közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében használhatja fel.


(4) A közszolgáltató megteremti s fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához tevékenysége körén belül szükségesek.


(5) A közszolgáltató kizárólag a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. „

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések


22.§ (1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

Szabó Ferenc                                                                          Balláné Berecz Enikő

polgármester                                                                                       aljegyző

[1]

A rendelet szövegét a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.20-tól

[2]

A rendelet szövegét a 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.20-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2018.02.20-tól

[4]

A rendelet szövegét a 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.02.20-tól

[5]

A rendelet szövegét a 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelet 5 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.20-óől

[6]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2018.02.20-tól

[7]

A rendelet szövegét a 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2018. február 20-tól