Szinpetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 13

Szinpetri Község Önkormányzat Képviselő - testülete  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

2.§ Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Szűcs-Doszpoly Gyula          Scsavnyiczki István jegyző távollétében és megbízásából:

     polgármester                                                 dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter

aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve Szinpetri Községi Önkormányzat hirdetőtábláján való közzététellel 2016. február 12. napján.Scsavnyiczki István jegyző távollétében és megbízásából:

dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter

aljegyző