Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Hatályos: 2013. 06. 01

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi  LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § (1)A díj kiszámításához szükséges adatok: aterületérzékenységi szorzó értéke: 1,5


 (2) Egyedi vízbeszerzés esetén mérési lehetőség hiányában az adóhatóság az érintett ingatlanban lakó     személyek számával azonos lakószámú, három ingatlan közszolgáltató által szolgáltatott átlagos vízfogyasztási adatai alapján jogosult az önellátó vízhasználó talajterhelési díjfizetési kötelezettségét megállapítani.


2.§ (1) Kérelemre mentes a díjfizetés alól az a kibocsátó, aki a tárgyévet megelőző évben betöltötte 70. életévét, és az ingatlant egyedül vagy házastársával /élettársával/ használja, és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200  %-át.


 (2) A jegyző egyedi elbírálással, szociális indokok alapján méltányosságot gyakorol.


 (3)  A mentességre  irányuló kérelem  folyamatosan benyújtható.


3. § A talajterhelési díjat az önkormányzat 11745004-15412328-03920000 számú talajterhelési díj  beszedési számlájára kell teljesíteni.


4.§ (1) A Szolgáltató illetve a folyékony hulladék szállítását végző közszolgáltató minden év február hó 28. napjáig  az alábbi adatokat szolgáltatja a tárgyévet megelőző évről:


a./ talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó  vízfogyasztásának  éves mennyisége,

b./ ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra   almérőn figyelembe vett vízmennyiségről,


   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell továbbá a díjfizető nevét, lakcímét és a fogyasztás helyét.


(3) A Szolgáltató a szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozásról  szóló közüzemi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles adatot szolgáltatni az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátóról.


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 2/2005 (II.11), 22/2009 (XI.30) , 6/2012 (II.09.) rendelettel módosított 39/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet.


Vezseny, 2013. június 3.


Szabó Ferenc                                                  Balláné Berecz Enikő

Polgármester                                                          aljegyző