Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 05. 29

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          107.476.013 Ft bevétellel,

                                               Ebből: költségvetési bevétel                 90.095.150 Ft

                                                           finanszírozási bevétel                17.380.863 Ft

                                                                        

                                                           92.939.353 Ft kiadással

                                                 Ebből: költségvetési kiadás                91.453.291 Ft

                                                            finanszírozási kiadás                 1.486.062 Ft

                                                      14.536.660 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.II. Részletes rendelkezések2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 2.606.640,- Ft összeggel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 5.643.187,- Ft összeggel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 


(3) EU-s támogatással megvalósuló programja az önkormányzatnak nincs


(4) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 6.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A költségvetési szerv (Vezseny Községi Óvoda) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2. melléklet szerint fogadja el.3.§ (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda, mint költségvetési szerv 2017. évi maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.


(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


4.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.III. Záró rendelkezések


5.§ (1) Ez a rendelet 2018. május 29-én lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 5/2017.(V.31.), 7/2017.(VI.30), 9/2017.(VIII.10.), 10/2017.(XI.28), 12/2017.(XI.30.), 15/2017. (XII.29.), 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.


                                                                                         


                     Szabó Ferenc                                                 Balláné  Berecz  Enikő

                     polgármester                                                              aljegyző


Mellékletek