Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2014. 05. 10

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Vezseny Község Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.

2.§ (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


(2) A költségvetési szerv házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:

a) Bér- és személyi jellegű kifizetések:

            - közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

            - eseti megbízási díj, jutalom, tiszteletdíj,

            - illetmény előleg,


b) Az egységes rovatrend  K4. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások

c) Reprezentáció kiadásai

d) Belföldi kiküldetés útiköltség térítések

e) Saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

f) Üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások

g) Az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások

h) Önkormányzat v. polgármester által nyújtott rendkívüli elismerés címén teljesített kiadás

i) Természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése

j) Természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése

k) Természetes személy részére visszatérített túlfizetés ( kölcsöntörlesztés, térítési és bérleti díj)

l) Egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések

m) Az egységes rovatrend K 31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetés reklám- és propaganda kiadások valamint a K33 Szolgáltatási kiadások rovatain elszámolt kiadások

n) A fenti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó és a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások

o) A fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel  készpénzben adott előlegek kiadásai

p) Jogcímtől függetlenül az 500.000,- Ft összegig történő kifizetés.


(3) A költségvetési szerv vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében dönthet a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésekről.

3.§  Ez a rendelet 2014. május 10. napján lép hatályba.