Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018.(XII.27.) önkormányzati rendelete

A közterület-használat szabályozásáról

Hatályos: 2019. 01. 01

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) e.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


Általános rendelkezések


1.§.A rendelet célja, hogy

a) meghatározza a közterület használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a településrendezési szempontokra, köznyugalmi és környezetvédelmi szempontokra, valamint hogy  megállapítsa a közterület használati díj mértékét

és fizetésének módját.

A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Vezseny község közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre.


(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

A közterület használat engedélyezése, a közterületi igénybevétele


3.§. Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

1. Árusító fülke, asztal, gépjármű-felépítmény egyéb az áru bemutatására szolgáló eszköz közterületi elhelyezéséhez.  

2. Vendéglátó előkert , kerthelység , terasz elhelyezéséhez


Közterület-használati engedély


4.§ (1) A közterület használati engedély iránti kérelmet  az Önkormányzat Hivatalához kell benyújtani. A kérelmet a rendelet 2 sz. melléklete tartalmazza.


 (2) A közterület használattal összefüggő képviselő-testületi hatáskört a polgármester gyakorolja.


A közterület-használati díj mértéke, megfizetésének módja


5.§ (1) Az engedélyes a közterületek használatáért e rendelet 1. sz. mellékletében megállapított díjtételt köteles megfizetni. A közterület–használati engedéllyel rendelkező a használati díjat attól függetlenül köteles megfizetni, hogy a közterületet ténylegesen használja-e.


(2) A fizetendő közterület –használati díjat az igénybe vett közterület nagysága szerint kell megállapítani.  A közterület használati díj szempontjából minden megkezdett év, hó, nap, m2 és fm

egésznek számít.


(3) A közterület–használati díjat a vonatkozó határozatban megjelölt módon a Hivatal házipénztárába vagy az önkormányzat engedélyben megadott számlaszámra kell befizetni.

Mentesség a közterület–használati díj megfizetése alól


6.§ (1)  A közterület–használati díj a polgármester döntése alapján elengedhető,

a.) ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából van szükség

b.) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében

c.) az önkormányzat által szervezett rendezvények esetében 

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezménye


7.§ (1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

(2) Ha az engedélyes a közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az engedélyezett célra és módon használja, abban maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyt vissza kell vonni. Az engedélyes a közterületet ez esetben is köteles a (1) bekezdésben foglaltak szerint helyreállítani.


Záró rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével hatályát veszti Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő - testületének  a  közterület-használat szabályozásáról szóló 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete                        Szabó Ferenc                                                                         Balláné Berecz Enikő

                         polgármester                                                                                     aljegyző

                                                                                  Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2018. december 27.

Balláné Berecz Enikő

                                                                                                          aljegyző

1. sz. Melléklet a 14/2018. (XII.27.) Ör.sz. rendelethez

Közterület használat díjtáblázata
A


B


A   közterület használat

megnevezése


Díjtétel


1.

Árusító fülke, asztal, gépjármű-felépítmény egyéb az áru bemutatására szolgáló eszköz

50,-Ft/m2/nap

1.000,-Ft/m2/év


2.

Vendéglátó előkert , kerthelység , terasz

100,-Ft/m2/hó

2. sz. Melléklet a 14/2018. (XII.27.) Ör.sz. rendelethez


K é r e l e m

közterület-használati engedélyhez


Kérelmező neve: ……………………………..........................................…………................................


Kérelmező lakcíme/székhelye: ............................................…………………………….…………….


Kérelmező postacíme (ha lakcímével, székhelyével nem azonos): ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


Kapcsolattartó neve (cég esetén): (1) …………………………………………………….…………….


Kérelmező telefonszáma: (1) …………………………………………………………………………..


A közterület-használat helye: Vezseny .......................................…..………………………………….


A közterület-használat célja: *


  1. Árusító fülke, asztal, gépjármű-felépítmény egyéb az áru bemutatására szolgáló eszköz
  2. Vendéglátó előkert , kerthelység , terasz


A közterület-használat ideje: 20…..….. év ...….................. hó ......... naptól


20….…… év .......….............. hó …...... napig


A közterület-használati díjat * átutalással / készpénzben kívánom befizetni.


A közterület-használat módja, mértéke, pontos leírása: .......…. m2  közterületen


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………Vezseny, 20.... év ............... hó ....... nap

…………….................................

                                                                                                                       aláírás