Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2016. 07. 30

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

                                                                                                                                                                                        1. § 

Az Önkormányzat kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

                                                                                                                                                                                        2. § 

Az Önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatást az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 7100 Szekszárd Epreskert u. 9; továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

                                                                                                                                                                                        3. § 

(1) A Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatás körében, a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

(2) A Közszolgáltató kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A Közszolgáltató végzi az Önkormányzat közigazgatási területén keletkező települési hulladékok gyűjtését, elszállítását és gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről, és a Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. útján annak a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.

                                                                                                                                                                                        4. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra vonatkozik:

a) az ingatlanhasználó, valamint a gazdálkodó szervezet által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a rendelet 43. § (1) bekezdésében rögzített edénytípusokban vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;

b) a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített begyűjtésére (szelektív begyűjtés);

c) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;

d) a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok működtetésére, üzemeltetésére;

e) az a)-c) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására.

2. A közszolgáltatási szerződés

                                                                                                                                                                                        5. § 

Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg. A közszolgáltatási szerződésre a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak az irányadók.

3. Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

                                                                                                                                                                                        6. § 

Az Önkormányzat feladata

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;

b) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató közbeszerzési eljárás útján történő kiválasztása;

c) a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése;

d) a közszolgáltatás díjfizetési rendjének megállapítása;

e) a külterületi településrészeken – a Közszolgáltatóval egyeztetve – hulladékgyűjtő pontok kijelölése;

f) a közterület térítésmentes használatának biztosítása a gyűjtőedények kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

4. A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

                                                                                                                                                                                        7. § 

A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól

a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített tárolóedényben vegyesen és külön gyűjtőzsákban szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém háztartási hulladék, valamint zöldhulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása, a szállítás módjáról, idejéről, valamint annak megváltozásáról az ingatlanhasználók tájékoztatása;

b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente egyszeri, – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban – házhoz menő járattal történő begyűjtése és elszállítása;

c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása.

                                                                                                                                                                                        8. § 

A nagy darabos települési hulladék – lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság – szervezett gyűjtéséről (lomtalanítás), elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. A lomtalanítás időpontjára és a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást az Önkormányzattal történő egyeztetést követően a közszolgáltató köteles előzetesen közzétenni.

                                                                                                                                                                                        9. § 

(1) A Közszolgáltató a települési hulladékot rendszeresen hetente egy alkalommal, keddi napokon szállítja el.

(2) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a Közszolgáltató az ünnepnapon, illetve a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon eleget tenni.

(3) Amennyiben a szállítás az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az elszállításra csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a használó a szállítást megrendeli, de ez esetben a Közszolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el.

(4) Amennyiben a Közszolgáltatót a Polgári Törvénykönyv szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni.

                                                                                                                                                                                        10. § 

(1) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.

(2) A szállításra használt eszközökön a Közszolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

(3)  Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

                                                                                                                                                                                        11. § 

(1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató – amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be – térítésmentesen köteles kijavítani. A Közszolgáltatónak az ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő, javíthatatlanság esetén csere tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.

5. A közszolgáltatással összefüggő adatok nyilvántartása, kezelése, valamint a személyes adatok kezelése

                                                                                                                                                                                        12. § 

A Közszolgáltató a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

6. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

                                                                                                                                                                                        13. § 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területeken az Önkormányzat által szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

(2) Mentesül a kötelező igénybe vételi kötelezettségtől az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amely a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékot érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező, vagy nyilvántartásba vett – nem közszolgáltató – átvevőnek átadja.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat jegyzőjének írásban köteles igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak. Az igazolást a jegyző a Közszolgáltatónak továbbítja.

                                                                                                                                                                                        14. § 

A közszolgáltatás

a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására,

b) az ingatlanon összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont települési hulladék – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésre és a Közszolgáltató általi elszállítására, hulladéklerakóba történő elhelyezésére és az ott történő ártalmatlanítására terjed ki.

                                                                                                                                                                                        15. § 

(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye, a közszolgáltatási szerződés megkötése hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdés szerint akkor is létrejön, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatást visszautasítja, vagy nem veszi igénybe.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás, tevékenység megkezdése, vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

                                                                                                                                                                                        16. § 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni.

(2) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai;

b) a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, gazdálkodó szervezet esetén neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma és bankszámlaszáma;

c) a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja;

d) a teljesítés helye pontos cím szerint;

e) a teljesítés módja;

f) az ürítés gyakorisága, az ürítés ideje napok szerint;

g) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módja;

h) a tárolóedény űrtartalma és darabszáma;

i) a tárolóedény használati módja;

j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás és annak díja;

k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei;

l) a szerződés megszűnésének esetei;

m) az irányadó jogszabályok meghatározása;

n) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése.

(3) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlanhasználó köteles a rendelet 1. mellékletét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a Közszolgáltatónak.

                                                                                                                                                                                        17. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken

a) folyamatosan legalább 30 naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik;

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal megelőzően.

(3) A szünetelésre való jogosultságot a jegyző igazolja.

(4) A szünetelés legrövidebb időtartama két hónap, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe.

(5) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(6) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, az a szünetelés automatikus megszakadását vonja maga után.

                                                                                                                                                                                        18. § 

(1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt – köteles értesíteni, illetőleg több ingatlant érintő változás esetén felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználóknál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználókat az (1) bekezdés szerint értesíti.

7. Az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei

                                                                                                                                                                                        19. § 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint

a) jogosult és köteles igénybe venni a közszolgáltatást legalább heti egy alkalommal;

b) köteles az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására;

c) köteles a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

                                                                                                                                                                                        20. § 

(1) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást – mint gazdálkodó szervezet – igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kötelesek eleget tenni.

                                                                                                                                                                                        21. § 

(1) Amennyiben az ingatlanhasználat viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval együttesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.

(2) Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak a tárolóedény méretében bekövetkezett változást.

                                                                                                                                                                                        22. § 

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni. Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználók a szállítási napokon a Közszolgáltatónak kötelesek átadni.

(2) Az ingatlanhasználó az eseti nagydarabos hulladékot a lakossági hulladékudvarba (Bátaszék, Mohácsi út) beszállíthatja, ahol személyi adatainak hitelt érdemlő igazolása mellett ingyenesen elhelyezheti. Ingyenes elhelyezésre az az ingatlanhasználó jogosult, aki érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és nincs tartozása a Közszolgáltató felé.

(3) A (2) bekezdés szerint beszállított hulladék mennyiségéről a beszállító azonosításával a közszolgáltató nyilvántartást vezet.

                                                                                                                                                                                        23. § 

(1) Az ingatlanhasználónak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot laza állapotban, tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő és tömörítő berendezést ne károsítsa. Nagyobb terjedelmű hulladékot a tárolóedénybe helyezés előtt megfelelő méretűre fel kell darabolni.

                                                                                                                                                                                        24. § 

Ha az ingatlanhasználónak – e rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett – a szolgáltatási szerződésben rögzített méretű tárolóedényen kívüli, többlet települési hulladéka keletkezik, azt kizárólag a Közszolgáltatótól vásárolt, és a Közszolgáltató jelzésével ellátott hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. A többletdíjat az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

                                                                                                                                                                                        25. § 

(1) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt üríthetővé tenni.

(2) A zöld hulladék a Közszolgáltató által jelzett időszakban, havonta kétszer kerül elszállításra.

                                                                                                                                                                                        26. § 

(1) A tárolóedényben nem lehet olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési hulladéknak. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlanhasználónak felróható okból – nem üríthető, vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó saját költségén köteles gondoskodni.

                                                                                                                                                                                        27. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített olyan szükséges méretű és darabszámú tárolóedény biztosításáról, amely alkalmas az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési hulladéknak a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon történő gyűjtésére.

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról, valamint évente legalább két alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről.

(3) A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az ingatlanhasználóval kötött külön szerződés alapján, külön térítés ellenében a Közszolgáltató átvállalhatja.

                                                                                                                                                                                        28. § 

(1) A kötelező közszolgáltatás esetében a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített választható tárolóedények mérete a következő:

a) magánszemély részére 60, 70, 80, 110, 120, 240 literes fedeles tartály, 770 illetve 1100 literes fedeles – a közszolgáltató által meghatározott típusú – konténer;

b) gazdálkodó szervezet részére 110, 120, 240 literes fedeles tartály, vagy 770 illetve 1100 literes fedeles – a közszolgáltató által meghatározott típusú – konténer.

(2) A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya

a) 60 literes tárolóedény esetén 15 kg;

b) 70 literes tárolóedény esetén 17,5 kg;

c) 80 literes tárolóedény esetén 20 kg;

d) 110 literes tárolóedény esetén 27,5 kg;

e) 120 literes tároló edény esetén 30 kg;

f) 240 literes tárolóedény esetén 60 kg;

g) 770 literes tárolóedény esetén 192,5 kg;

h) 1100 literes tárolóedény esetén 275 kg.

                                                                                                                                                                                        29. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, kapubejáróban, vagy az ingatlanbejárat közelében úgy elhelyezni, hogy azt a Közszolgáltató alkalmazottai a begyűjtést végző gépjárműig akadálytalanul tudják mozgatni.

(2) A tárolóedényeket legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától, a szállítás napján legkésőbb 8.00 óráig lehet elhelyezni.

(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a Közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele az Önkormányzat és a Közszolgáltató egyeztetése alapján közösen kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen, ún. hulladékgyűjtő ponton történik.

(4) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsákot a hulladékgyűjtő ponton az (1)-(2) bekezdés szerint köteles elhelyezni.

                                                                                                                                                                                        30. § 

(1) Az ingatlanhasználó az ürítésig a tárolóedényeket az ingatlana területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

(2) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre alkalmas anyaggal fel kell szórni, hogy a tárolóedények mozgatását a Közszolgáltató alkalmazottai akadály nélkül végezhessék.

                                                                                                                                                                                        31. § 

Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos panaszt a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál (7100. Szekszárd Toldi u. 6. tel: 74/528-858) tehet.

8. A közszolgáltatás díja

                                                                                                                                                                                        32. § 

(1) Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díj) kötelesek fizetni. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint koordináló szervnek (a továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.

(2) A közszolgáltatási díj megállapítására és szabályozására vonatkozó előírásokat a Ht. 46-48. §-ai határozzák meg.

                                                                                                                                                                                        33. § 

(1) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv az ingatlanhasználók részére negyedévente számlázza ki.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlanhasználó írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

9. Települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtése

                                                                                                                                                                                        34. § 

A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, növényi zöldhulladék – elkülönített gyűjtése külön hulladékgyűjtő edényekben történik, havi egyszeri elszállítással.

35. § 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2003. (IV. 23.) önkormányzati rendelete.

Sárpilis, 2016. július 28.

                                                                                                                                    

                                                   Figler János                                                          Dr. Kohány András

                                                  polgármester                                                                      jegyző