Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete

Magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 01. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

16/2013.(XI.21.)

önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Nemeskisfalud  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a.) pontja és az 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdése (a továbbiakban: Htv.)  felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális  adójáról az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Nemeskisfalud  község közigazgatási területére terjed ki.

Az adó alanya 

2. §

Az adó alanyát  a Htv. 24.§-a  határozza  meg.

Az adó mértéke

3. §

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként  8000 Ft/év.

Az adó tárgya

4.§

A  lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény)tulajdonjoga, valamint a  nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

       

Adó mentesség

5.§

Mentes az adó alól  a magánszemély:

  1. tulajdonában álló telek után az  adó alanya  telekadót fizet.
  2. 50%-os kedvezményben részesül az a magánszemély  adóalany, aki életvitelszerűen Nemeskisfaludon lakik.

6. §

Értelmező rendelkezések

Életvitelszerű ottlakás :a magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen életvitelszerűen lakóhelyül,

  1. ahonnan a magánszemély az életét szervezi, azaz rendszeresen innen indul munkába, illetve ide tér haza,
  2. ahol a mindennapi életviteléhez(főzés, mosás, étkezés stb.)  szükséges tevékenységeket alapvetően folytatja,
  3. amely a család élete helyszínéül szolgál,
  4. amelyre vonatkozóan a közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, 
  5. amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál és a közműszolgáltatóknál.

Záró és hatályba léptetető rendelkezések 

7.§

E rendelet 2014. január  1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűen hatályát veszti, Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2011(XI.24.) számú valamint a 6/2012 ( (IV.24) számú a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletei .

Nemeskisfalud, 2013.  november  20.

        Vida Ferenc                                                      Hoffmanné dr. Németh Ildikó

        polgármester                                                                                  jegyző

 

Szerkesztés...

Mellékletek