Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.2..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 03


Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


I.  A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


II. Címrend


2. §

(1) Az önkormányzat címrendje a rendelet 1. melléklete szerint:

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

           

III. A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv együttes 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                           16.418 ezer Ft-ban   

melyből:

 1. költségvetési bevételét                                                    14.102 ezer Ft-ban

   melyből:

1.1.  működési bevételt                                                14.102 ezer Ft-ban

1.2. felhalmozási bevételt                                                        0 ezer Ft-ban

   2.  2014. évi maradvány működési célú igénybevételét             2.316 ezer Ft-ban

   3.  2014. évi maradvány felhalmozási  célú igénybevételét       0 ezer Ft-ban

b) kiadási  főösszegét                                                           16.418 ezer Ft-ban   

melyből:

   1. költségvetési kiadását                                                   16.418 ezer Ft-ban

melyből:

1.1. működési kiadást                                                16.418 ezer Ft-ban

melyből:

1.1.1.  személyi juttatásokat                                 6.147 ezer Ft-ban

1.1.2.  munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási

adót                                                                                  1.307 ezer Ft-ban

 1.1.3.  dologi kiadásokat                                       3.919 ezer Ft-ban

 1.1.4.  egyéb működési kiadásokat                       3.802 ezer Ft-ban

 1.1.5.  ellátottak pénzbeli juttatásait                     1.243 ezer Ft-ban

1.2. felhalmozási kiadást                                             0 ezer Ft-ban

melyből:

               1.2.1.  felújításokat                                              0 ezer Ft-ban

               1.2.2.  beruházásokat                                           0 ezer Ft-ban

               1.2.3.  Egyéb felhalmozási célú kiadásokat         0 ezer Ft-ban

c) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 0 ezer Ft-ban   

állapítja meg.II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK


I. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


4. §

A képviselő-testület – az Áht. 23. § (2). (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1 – 11. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá.


5. §

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat és költségvetési szerve összevont mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


6. §

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja és az Ávr. 24.§ (1), (2) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2-3. melléklete tartalmazza.


7. §

 (1) A képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

  1. a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


8. §

A képviselő-testület az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


9. §

Az Ávr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 6-7. melléklete tartalmazza


10. §

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015-ben nem tervez olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


12. §

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.


13. §

A képviselő-testület a 2015. évben nyújtandó, egyéb működési célú kiadásokat ÁHT-n belülre és kívülre a rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


14.§

(1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók.

(2) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

(4) A képviselő-testület szükség szerint, de évente lehetőleg négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(5) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat számláin lévő – átmenetileg – szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

(7) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetményelőlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak, alkalmi munkavállaló munkabére,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


15.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


A rendelet kihirdetésének napja: 2015.02.02.dr. Molnár Zoltán László s.k.

polgármester


Vezér Ákos s.k.

jegyző


Mellékletek