Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 06 - 2014. 06. 03

Nemeskisfalud község önkormányzat Képviselő- testületének

5/2014(VI. 3.) számú rendelete az önkormányzat

1/2014(II.5.) számú

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására


Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk ( 2) bekezdésében írt eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény32. cikk (1) bekezdés  a.) és f )  pontjai alapján továbbá az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében írtak figyelembevételével az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  2. §-a ( 1)és (2)  bekezdései helyébe a következő rendelkezések  lépnek : 


(1)          a/ A képviselő testület az önkormányzat 2014. évi


    költségvetési bevételét           25.430          E Ft-ban

     költségvetési kiadását             25.430          E Ft-ban

  A költségvetési egyenleg összegét        0                   E Ft-ban állapítja meg.      b.)    19.842   E Ft        Működési költségvetés  kiadásaiból

      5.550     E Ft        Személyi juttatás

      1.506     E Ft        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

      4.317     E Ft        Dologi kiadás

       2.876    E Ft        Ellátottak pénzbeli juttatásai

       4.972    E Ft        Egyéb működési célú kiadások, melyből

       0  E Ft   lakosságnak juttatott támogatás

       0  E Ft   szociális, rászorultság jellegű ellátás

      3.731   E Ft    Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

      1.241   E Ft    Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

      0   E Ft            garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

     0   E Ft             Kamatkiadások

    0  E Ft               Pénzforgalom nélküli kiadások

c.)A képviselő testület  5.588   E Ft          felhalmozási költségvetés  kiadásaiból

                              3.678    E Ft           Beruházás

                             1.710    E Ft            Felújítás

                             0   E Ft     Lakástámogatás

                            0  E Ft       Lakásépítés

a beruházás és a felújítás soraiból  0  E Ft             EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadás,

0   E Ft   EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

d. )           0  E Ft  Egyéb felhalmozási kiadás

                              0     E Ft        Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

                              0   E Ft              Felhalmozási célú támogatási kiadás

                                0    E Ft             Pénzügyi befektetések kiadásai

e.)  821 E Ft        Tartalék amelyből

                     működési tartalék      621    E Ft

               fejlesztési tartalék      200    E Ft.

              834  E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

             0    E Ft     Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az 1/ 2014 (II.5) számú rendelet  3. §-a ( 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A  képviselő-testület a működési bevételek összegét 19.630 E Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig  5.800 E Ft-ban állapítja meg


2.§

Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  4. §-a ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 19.842 E Ft,

ebből: -

5.550 E Ft            Személyi juttatás

1.506 E Ft            Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.317 E Ft            Dologi kiadás

2.876 E Ft            Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.972 E Ft            Egyéb működési kiadás3.§.

Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  5. §-a ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási bevételek : 5.800 E Ft.

A képviselő testület a felhalmozási bevételeket e rendelet  2.melléklete szerint jóváhagyja

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 200 E Ft, tartalékkal együtt 5.588 EFt.

ebből:   - beruházások előirányzata:   3.678   E Ft,

- felújítások előirányzata:    1.710      E Ft,

- egyéb felhalmozási kiadások:         EFt.

            - felhalmozási tartalék :   200   E Ft.

4.§

 Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  7. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 621  E Ft működési tartalékot, és 200 E Ft összegű felhalmozási tartalékot állapít meg.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület e rendelet 9. számú melléklete alapján állapítja meg.

5.§

Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  12. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

 A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét  főben, a 2014. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg. A képviselő testület az önkormányzat 2014 évi létszámkeretét   e rendelet  10. számú melléklete szerint állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét e rendelet  11. számú melléklet szerint állapítja meg.

                                                                   6. §

Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  16. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép

 A képviselő- testület  a költségvetési  működési hiány finanszírozásban 834 E Ft.  működési pénzmaradvánnyal, és 0 EFt  fejlesztési pénzmaradvánnyal  számol e rendelet  7.  számú melléklete szerint.  Az igény bevehető pénzmaradvány pontos összegét a 2013. évi zárszámadása során pontosította.


7.§.

(1)          Az 1/ 2014(II.5.) számú rendelet valamennyi 1-19 számú mellékletei helyébe e rendelet 1- 19 számú mellékletei lépnek.

(2)          Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nemeskisfalud,  2014. május 29. 

             

 Vida Ferenc                                              Hoffmanné dr. Németh Ildikó

polgármester                                                        jegyző