Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 05

Nemeskisfalud Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Címrend


2.§ (1) Az önkormányzatnak fenntartott költségvetési szerve nincs.


3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


3.§ (1) Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét                                                                            24.021 ezer Ft-ban

melyből:

aa) a működési bevételt                                                                         18.216 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozási bevételt                                                                       5.805 ezer Ft-ban

ad) a finanszírozási bevételt                                                                     1.257 ezer Ft-ban


b) kiadási főösszegét                                                                              21.475 ezer Ft-ban

melyből:

ba) a működési kiadást                                                                          21.475 ezer Ft-ban

melyből:

baa) a személyi juttatásokat                                                                    8.020 ezer Ft-ban

bab) a munkaadókat terhelő járulékokat és

szociális hozzájárulási adót                                                                     1.715 ezer Ft-ban

bac) a dologi kiadásokat                                                                          4.379 ezer Ft-ban

bad) egyéb működési célú kiadásokat                                                      4.714 ezer Ft-ban

bae) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                        2.647 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozási kiadást                                                                            0 ezer Ft-ban

melyből:

bba) felújításokat                                                                                         0 ezer Ft-ban

bbb) beruházásokat                                                                                     0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat  teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait  előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2- 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek 2014. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 9. és 10. melléklete tartalmazza


4.§ (1)  Az önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és átadott pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


6.§ A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.


7.§ Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban, a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően a 12. melléklet szerint fogadja el.


8.§ Az önkormányzat 2014-ben Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 8. melléklet szerint fogadja el.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.


10.§ (1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerinti vagyonmérlegben, szereplő adatok alapján 64.385 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Mivel Nemeskisfalud Község Önkormányzat tulajdonában nincs gazdasági szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerinti kimutatást a rendelet nem tartalmaz.


11.§ Az önkormányzat  2014. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


12.§ Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközváltozását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.


13.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a helyben szokásos módon kell közzétenni.

4. Záró rendelkezések


14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

             Dr. Molnár Zoltán 

                                             Vezér Ákos 

                Polgármester

                                                 Jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 4.

Vezér Ákos

    Jegyző

Mellékletek