Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.11.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2017. 04. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban Kttv.)  234.§  (3) és(4) bekezdésében,a 236.§ (4) bekezdése b.) pontjában, és a 237.§-ában  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény  32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.:

I. A rendelete hatálya

1.§


(1.) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)  közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott köztisztviselőire (továbbiakban köztisztviselő) terjed ki

(2) A rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében és 3-11. §-ában foglalt rendelkezéseket a Hivatal közszolgálati ügykezelőire is alkalmazni kell.

(3) E rendelet 3-9 §-ai, valamint 11 §-a hatálya kiterjed Nemeskisfalud Község főállású polgármesterére

(3) Az e rendeletben szabályozott .valamennyi ellátás juttatás, támogatás  illetménykiegészítés, jubileumi jutalom költségvetési forrásairól , és az adott költségvetési évben annak mértékéről a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok a Hivatal éves költségvetésének elfogadásakor együttes ülésükön döntenek. A Hivatal költségvetésében a vonatkozó tervezési szabályok szerint de elkülönítetten meg kell jelölni, hogy az e rendeletben szereplő ellátásokra, juttatásokra,milyen összeg fordítható. A fenntartók Hivatalra vonatkozó költségvetési döntése alapján a megállapított források a hivatal költségvetésének részeként a Nemeskisfaludi községi Önkormányzat képviselő- testületének éves költségvetési rendeletében jelenik meg.


2. Köztisztviselő díjazása

2.§

A felsőfokú és középfokú köztisztviselők illetmény kiegészítésének mértéke 10%.


3. Lakásépítési, -vásárlási támogatás

3. §


(1) A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, lakásbővítéshez, lakáscseréhez, lakáskorszerűsítéshez, lakótelek vásárlásához – kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíthető, melynek feltételeit a Közszolgálati Szabályzat állapítja meg.

(2) Ha a köztisztviselő lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt – a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott – kölcsön összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a különbözetre az állam a Kttv. 153. §-a alapján készfizető kezességet vállal.
4. Szociális támogatás

4. §


(1) A szociális és kegyeleti gondoskodás pénzügyi fedezetére lehet  képezni.

(2) A szociális keret mértéke évente kerül meghatározásra. A keret  más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A szociális keret 80%-át a  Hivatalban dolgozó köztisztviselők céljaira  míg 20%-át a nyugdíja köztisztviselők céljaira kell felhasználni .

(3) A szociális keret terhére (a keret erejéig) e rendelet 5-7. §, valamint 10. §-ában szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatások nyújthatók.


5. Eseti szociális segély

5. §


(1) A köztisztviselőt bejelentése alapján családalapítási támogatás illeti meg, ha gyermeke született és annak ellátásáról, neveléséről saját háztartásában gondoskodik.

(2) A köztisztviselőt bejelentése alapján első házasságkötése alkalmából házassági támogatás

illeti meg.

(3) A köztisztviselő részére 30 napot meghaladó keresőképtelensége vagy balesete esetén -kérelemre - betegségi, baleseti segély adható.

(4) A köztisztviselő az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott egyéb, előre nem látható, váratlan helyzet miatt szociális helyzetének javítására, rendkívüli segélyben részesíthető.

(5) Az eseti szociális segély mértéke esetenként nem haladhatja meg az (1)-(2) bekezdésben szabályozott esetekben a segélyben részesülő illetményalapjának 50 %-át, a (3)-(4) bekezdésben szabályozott esetben pedig a mindenkori minimálbér 50 %-át.

(6) Az eseti szociális segély kifizetéséről – a (3)-(4) bekezdésben szabályozott esetben az

érdekképviseleti szerv javaslatát is figyelembe véve - a jegyző dönt.


6. Temetési segély

6. §


(1) A köztisztviselő a vele egy háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén temetési segély iránti kérelmet nyújthat be. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben közeli hozzátartozóként meghatározott személyek.

(2) A temetési segély nettó összege a mindenkori nettó minimálbér másfélszeres összegét nem haladhatja meg.

(3) A temetési segély kifizetését a köztisztviselő kérelmére a jegyző engedélyezi.


7. Cafetéria

7. §


(1) A köztisztviselőt és az ügykezelőt évente a Kttv. ..§-a alapján Cafetéria juttatás illeti meg.

(2) a Cafetéria juttatás éves mértékét minden költségvetési évben a Nemeskisfaludi önkormányzat  éves költségvetéséről szóló rendeletében a közös hivatal költségvetése tartalmazza. Évi cafetéria mértéke 200.000Ft.

(3) E rendelet 6-7.§-aiban meghatározott juttatások részletes szabályait a jegyző a  Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.8. Illetményelőleg

8. §


(1) A köztisztviselő részére – kérelmére – évente egyszer, kivételesen indokolt esetben még egy további alkalommal illetményelőleg folyósítható, melynek mértéke alkalmanként nem haladhatja meg a köztisztviselő havi nettó illetményének összegét.

(2) A felvett illetményelőleget 6 hónap alatt – kamatmentesen – havi egyenlő részletekben az

illetményből történő levonás útján kell visszafizetni.

(3.) Nem folyósítható illetményelőleg annak, akinek legalább 6 hónapos közszolgálati jogviszonya a Hivatalnál nem áll fenn.

(4.)Ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg tartozás fennállása alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennálló részét a jogviszony megszűnésekor egy összegben köteles megfizetni.

(5) Az illetményelőleg elbírálásának, elszámolásának rendjét a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.


9. Jubileumi jutalom 

9.§


A köztisztviselő és az ügykezelő jubileumi jutalomra jogosult a Kttv. 150. §-ában foglaltak szerint.


10. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

10. §


(1) A köztisztviselő hivatali munkájában hasznosítható ismeretek megszerzése érdekében – a

munkáltatóval kötött megállapodás alapján – képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatásban és tanulmányi ösztöndíjban részesíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás (tanulmányi szerződés) megkötésére a jegyző

jogosult, ha arra a Hivatal költségvetési forrásai fedezetet biztosítanak.

(3) Részletes szabályokat a Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.


11. Kegyeleti gondoskodás

11. §


(1) A hivatali szerv vezetője az elhunyt köztisztviselőt a 242/2012.(VII.31) Kormányrendelet. (továbbiakban Korm. r.) 8.-a alapján a közszolgálat halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt köztisztviselőt és ügykezelőt, aki feladatait átlag feletti eredménnyel látta el, és jelentősen hozzájárult a Hivatal eredményes működéséhez.

 (2) Az önkormányzat a közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeinek 50

%- át, legfeljebb a mindenkori minimálbér 200 %-ának megfelelő összeget vállalja át.

(3) A Hivatal nyugdíjasának halála esetén, amennyiben a nyugdíjast a jegyző nem nyilvánította a közszolgálat halottjává, az elhunyt hivatali nyugdíjassal annak haláláig közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, vagy az elhunyt hivatali nyugdíjas gyermeke (a továbbiakban együtt: elhunyt nyugdíjas hozzátartozója) pénzbeli támogatásként temetési segélyben részesíthető.

(4) Az e szakaszban meghatározott támogatások további feltételeit és szabályait a  Hivatal Közszolgálati Szabályzata rögzíti.
12.Nyugállományú köztisztviselők juttatásai

12. §


(1) A Kttv. 152. § (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10.§-a alapján a  nyugállományú köztisztviselői részére szociális keretet állapítható meg. A tárgyévi szociális keret (2) bekezdés szerinti támogatási jogcímekre történő felosztásáról a jegyző dönt.

(2) A szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és

természetbeni támogatások nyújthatók:

a)  szociális segély

b) temetési segély

(3 ) A kérelmekről a jegyző a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában rögzítettek szerint dönt.


13. Egyéb rendelkezések

13. §


 A köztisztviselőket és ügykezelőt valamint a polgármestert megillető juttatásokkal, támogatásokkal kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. és a közszolgálati jogviszonyra valamint a polgármesteri jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


14.§

Az e rendeletben szabályozott valamennyi támogatásról illetve juttatásokról azok kifizetéséről és a tartozásokról a jegyzőnek olyan nyilvántartást kel vezettetnie, amelyből egyértelműen megállapítható a követelés összege, a teljesítések, részteljesítések időpontjai, a lejárat időpontja, és a fennálló valamint a lejárt tartozás.


14/A. §

A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.16. Záró rendelkezések

15. §


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba .

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűen hatályukat vesztik  önkormányzat 1/1996(II.28.)számú, az 1/1998( I.30.) számú,  a 8/2000( XII. 13.) számú, az 5/2001 (X.26) számú, az 1/2002(I.21.) számú,  az 1/2033( II.23.) számú, a 2/2004 (II.23.) számú, valamint az 1/2006( II.27.) számú rendeletei hatályukat vesztik.


kmf.


dr. Molnár Zoltán                                          Vezér Ákos

    polgármester                                                  jegyző