Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 08. 08

Nemeskisfalud község önkormányzat Képviselő- testületének

5/2014(VI. 3.) számú rendelete az önkormányzat

1/2014(II.5.) számú

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására


Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk ( 2) bekezdésében írt eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény32. cikk (1) bekezdés  a.) és f )  pontjai alapján továbbá az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében írtak figyelembevételével az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  2. §-a ( 1)és (2)  bekezdései helyébe a következő rendelkezések  lépnek : 


(1)          a/ A képviselő testület az önkormányzat 2014. évi


    költségvetési bevételét           25.430          E Ft-ban

     költségvetési kiadását             25.430          E Ft-ban

  A költségvetési egyenleg összegét        0                   E Ft-ban állapítja meg.      b.)    19.842   E Ft        Működési költségvetés  kiadásaiból

      5.550     E Ft        Személyi juttatás

      1.506     E Ft        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

      4.317     E Ft        Dologi kiadás

       2.876    E Ft        Ellátottak pénzbeli juttatásai

       4.972    E Ft        Egyéb működési célú kiadások, melyből

       0  E Ft   lakosságnak juttatott támogatás

       0  E Ft   szociális, rászorultság jellegű ellátás

      3.731   E Ft    Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

      1.241   E Ft    Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

      0   E Ft            garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

     0   E Ft             Kamatkiadások

    0  E Ft               Pénzforgalom nélküli kiadások

c.)A képviselő testület  5.588   E Ft          felhalmozási költségvetés  kiadásaiból

                              3.678    E Ft           Beruházás

                             1.710    E Ft            Felújítás

                             0   E Ft     Lakástámogatás

                            0  E Ft       Lakásépítés

a beruházás és a felújítás soraiból  0  E Ft             EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadás,

0   E Ft   EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

d. )           0  E Ft  Egyéb felhalmozási kiadás

                              0     E Ft        Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

                              0   E Ft              Felhalmozási célú támogatási kiadás

                                0    E Ft             Pénzügyi befektetések kiadásai

e.)  821 E Ft        Tartalék amelyből

                     működési tartalék      621    E Ft

               fejlesztési tartalék      200    E Ft.

              834  E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

             0    E Ft     Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az 1/ 2014 (II.5) számú rendelet  3. §-a ( 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A  képviselő-testület a működési bevételek összegét 19.630 E Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig  5.800 E Ft-ban állapítja meg


2.§

Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  4. §-a ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 19.842 E Ft,

ebből: -

5.550 E Ft            Személyi juttatás

1.506 E Ft            Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.317 E Ft            Dologi kiadás

2.876 E Ft            Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.972 E Ft            Egyéb működési kiadás3.§.

Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  5. §-a ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási bevételek : 5.800 E Ft.

A képviselő testület a felhalmozási bevételeket e rendelet  2.melléklete szerint jóváhagyja

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 200 E Ft, tartalékkal együtt 5.588 EFt.

ebből:   - beruházások előirányzata:   3.678   E Ft,

- felújítások előirányzata:    1.710      E Ft,

- egyéb felhalmozási kiadások:         EFt.

            - felhalmozási tartalék :   200   E Ft.

4.§

 Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  7. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 621  E Ft működési tartalékot, és 200 E Ft összegű felhalmozási tartalékot állapít meg.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület e rendelet 9. számú melléklete alapján állapítja meg.

5.§

Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  12. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

 A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét  főben, a 2014. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg. A képviselő testület az önkormányzat 2014 évi létszámkeretét   e rendelet  10. számú melléklete szerint állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét e rendelet  11. számú melléklet szerint állapítja meg.

                                                                   6. §

Az 1/ 2014 (II.5.) számú rendelet  16. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép

 A képviselő- testület  a költségvetési  működési hiány finanszírozásban 834 E Ft.  működési pénzmaradvánnyal, és 0 EFt  fejlesztési pénzmaradvánnyal  számol e rendelet  7.  számú melléklete szerint.  Az igény bevehető pénzmaradvány pontos összegét a 2013. évi zárszámadása során pontosította.


7.§.

(1)          Az 1/ 2014(II.5.) számú rendelet valamennyi 1-19 számú mellékletei helyébe e rendelet 1- 19 számú mellékletei lépnek.

(2)          Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nemeskisfalud,  2014. május 29. 

             

 Vida Ferenc                                              Hoffmanné dr. Németh Ildikó

polgármester                                                        jegyző
                                                                                    

                                   

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének  8 / 2014(VIII.7. ) számú rendelete

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (VI.3.) számú rendeletével módosított   1/2014.(II.5.) számú az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  önkormányzati rendelete  módosítására


Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk ( 2) bekezdésében írt eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény32. cikk (1) bekezdés  a.) és f )  pontjai alapján továbbá az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében írtak figyelembevételével az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §


 Az 5/2014 (VI.3.) számú rendelettel módosított   1/2014.(II.5.) számú, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  önkormányzati rendelete  5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú  melléklete lép.  


                                                                                     2. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba .Nemeskisfalud, 2014. július 31.Vida Ferenc                                                                                                  Hoffmanné dr. Németh Ildikó

polgármester                                                                                                             jegyző

Nemeskisfalud község önkormányzat Képviselő- testületének

1/2014(II.5.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

                                                         (egységes szerkezet)[1]


Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk ( 2) bekezdésében írt eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény32. cikk (1) bekezdés  a.) és f )  pontjai alapján továbbá az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében írtak figyelembevételével az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I.A rendelet hatálya

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§.

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottság, az önkormányzat intézménybe nem sorolt feladataira terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3)A képviselő- testület a címrendet 1. melléklet szerint állapítja meg.

2.§


(1)[2] a/ A képviselő testület az önkormányzat 2014. évi


    költségvetési bevételét        25.430          E Ft-ban

     költségvetési kiadását        25.430          E Ft-ban

  A költségvetési egyenleg összegét        0             E Ft-ban állapítja meg.      b.)    19.842   E Ft Működési költségvetés  kiadásaiból

      5.550     E Ft         Személyi juttatás

      1.506     E Ft         Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

      4.317     E Ft         Dologi kiadás

       2.876    E Ft         Ellátottak pénzbeli juttatásai

       4.972    E Ft         Egyéb működési célú kiadások, melyből

       0  E Ft      lakosságnak juttatott támogatás

       0  E Ft      szociális, rászorultság jellegű ellátás

      3.731   E Ft           Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

      1.241   E Ft           Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

      0   E Ft      garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

     0   E Ft       Kamatkiadások

    0    E Ft       Pénzforgalom nélküli kiadások

c.)A képviselő testület  5.588   E Ft    felhalmozási költségvetés  kiadásaiból

                              3.678    E Ft          Beruházás

                             1.710    E Ft           Felújítás

                             0   E Ft       Lakástámogatás

                            0  E Ft         Lakásépítés

a beruházás és a felújítás soraiból  0  E Ft      EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadás,

                           0   E Ft         EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,   projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

d. )           0  E Ft         Egyéb felhalmozási kiadás

                              0     E Ft        Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

                              0   E Ft                Felhalmozási célú támogatási kiadás

                                0    E Ft               Pénzügyi befektetések kiadásai

e.)  821 E Ft    Tartalék amelyből

                     működési tartalék      621    E Ft

                     fejlesztési tartalék      200    E Ft.

                     834  E Ft                              Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

             0    E Ft          Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

 (3)A képviselő-testület az (1) bekezdést szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – mely felhalmozási és működési célú – az előző évben képződött pénzmaradvány- belső forrás-     igénybevételével finanszírozza.

(4)Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegét és előirányzat csoportonkénti megoszlását e rendelet  2. számú melléklete ,a kiadási főösszeget és  előirányzat-csoportonkénti összegeit e rendelet 3. számú melléklete szerint határozza meg.

II.

Költségvetési bevételek

3.§.

(1)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét e rendelet  2.számú melléklete alapján határozza meg.

(2)  [3]A  képviselő-testület a működési bevételek összegét 19.630 E Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig  5.800 E Ft-ban állapítja meg

3)Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket az önkormányzatra valamint  a 2014. évi állami és önkormányzati támogatást a 2. számú melléklet alapján határozza meg.

(4) A felhalmozási bevételeket e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A z önkormányzat fejlesztési és működési bevételeinek rovatonkénti bontását e rendelet  2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

III.

Költségvetési kiadások

                                                                         4.§.

(1) [4]  Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 19.842 E Ft,

ebből: -

5.550 E Ft       Személyi juttatás

1.506 E Ft       Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.317 E Ft       Dologi kiadás

2.876 E Ft       Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.972 E Ft       Egyéb működési kiadás

  (2)A képviselő- testület az egyéb működési kiadások körében a lakosságnak juttatott szociális támogatást kiadások célonkénti összegét e rendelet 6.számú  melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő- testület az intézményhez nem tartozó önkormányzati feladatok (kormányzati funkciók)  kiadásait e rendelet   4 . számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§.

(1)[5]Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási bevételek : 5.800 E Ft.

A képviselő testület a felhalmozási bevételeket e rendelet  2.melléklete szerint jóváhagyja

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 200 E Ft, tartalékkal együtt 5.588 EFt.

ebből:   - beruházások előirányzata:   3.678   E Ft,

- felújítások előirányzata:    1.710      E Ft,

- egyéb felhalmozási kiadások:         EFt.

            - felhalmozási tartalék :   200   E Ft.
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási bevételek : 9479 Ft. Ft.

A képviselő testület a felhalmozási bevételeket e rendelet  2.melléklete szerint jóváhagyja

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 5388  Ft, tartalékkal együtt 5588 Ft.

ebből:   - beruházások előirányzata:  3678      eFt,

- felújítások előirányzata:    1710      eFt,

- egyéb felhalmozási kiadások: 0          0Ft.

             - felhalmozási tartalék :200      e Ft.

(2) A képviselő-testület a fejlesztéseket feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására a hitelfelvételt e rendelet  8. melléklete szerint 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

V. Általános és céltartalékok

7.§.[6]

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 621  E Ft működési tartalékot, és 200 E Ft összegű felhalmozási tartalékot állapít meg.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület e rendelet 9. számú melléklete alapján

.

Mérleg

8.§.

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban e rendelet 14. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


Felhasználási ütemterv

9.§.

Az önkormányzat az   előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 17. számú  melléklete szerint állapítja meg. 

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban e rendelet  16. számú  melléklete szerint fogadja el.

11.§.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület e rendelet 9. számú melléklete alapján állapítja meg.

V.

Költségvetési létszámkeret

12.§.[7]

A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét  főben, a 2014. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg. A képviselő testület az önkormányzat 2014 évi létszámkeretét   e rendelet  10. számú melléklete szerint állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét e rendelet  11. számú melléklet szerint állapítja meg.

VI.

Közvetett támogatások

13.§.

A képviselő-testület a 2014. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- e rendelet  18. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

14.§

(1) A képviselő- testület az államháztartáson belüli egyéb működési támogatások összegét és célonként meghatározását és azok összegét e rendelet 19.számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő- testület az államháztartáson kívüli belüli egyéb működési támogatások összegét és célonként meghatározását és azok összegét e rendelet 19.számú melléklete szerint hagyja jóvá

15. §

A képviselő- testület az európai uniós forrásból megvalósuló kiadásokat működési és fejlesztési kiadások és bevételek bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá

                                                                   16. §[8]

A képviselő- testület  a költségvetési  működési hiány finanszírozásban 834 E Ft.  működési pénzmaradvánnyal, és 0 EFt  fejlesztési pénzmaradvánnyal  számol e rendelet  7.  számú melléklete szerint.  Az igény bevehető pénzmaradvány pontos összegét a 2013. évi zárszámadása során pontosította.


17. §


A képviselő testület  e rendelet 17. számú mellékletében foglalt előirányzat felhasználási terv alapján finanszírozza kiadásait.

18.§

A képviselő testületnek  éven túli kötelezettségvállalása   nincs. 

19.§

Jóváhagyja e rendelet 12. számú mellékletét a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról.                           

VII.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

20.§.

(1) Az Önkormányzat a  gazdálkodása során a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban,an meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia,  a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az  előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A  tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. Az előirányzatot a vizsgálatot követően törölni, vagy zárolni kell.

21.§.

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt. A polgármester átcsoportosítási joga kiterjed a kiemelt előirányzatokra is .

(2) A polgármester a módosításról és átcsoportosításról a képviselő testületnek beszámol.  A polgármester módosítási és átcsoportosítási döntéseihez kapcsolódóan  a képviselő-testület szükség szerint, de évente lehetőleg négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét .

22.§.

(1)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra felhatalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 21. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

.

23.§

(1) A költségvetési szerv feladatainak változását a közös hivatalt fenntartó képviselő-testületek engedélyezik az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szervnél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő- testületeinek előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig,

június 10-éig, október 10-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős a Hivatal gazdasági ügyintézője és a polgármester  részére adatot szolgáltatni.

A költségvetési szerv vezetője felelős az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

24.§.

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő  közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek gazdasági szervezetek  stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e rendelet 25. §. (1) – (6) bekezdéseiben foglalt előírások mellett.

(2) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között a községi nagy-rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik, a kiállítások és kiadványok, a sportfeladatok támogatására elnyerhető összegét  e rendelet 19. számú melléklete szerint állapítja meg.

25.§.

(1)Az előző szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről,

 a támogatás összegéről,

 a felhasználás határidejéről,

 a rendelkezésre bocsátásnak

(folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről,

 az elszámolási kötelezettség

szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett

támogatás visszafizetési rendjéről. megállapodást köt.

(2)A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének,valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3)A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4)Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra,feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5) A rendelet. számú mellékletében  felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő január 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát

(6)Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

VIII.

 A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

26.§.

A céltartalék terhére megvalósuló önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő- testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
27.§.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításáról dönt, döntés hiányában a lebonyolító a Böhönyei  Közös Önkormányzati Hivatal.

28.§.

(1)Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

IX.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

29.§.

(1)A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök -elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, -államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2)Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

X.

Pénzellátás szabályai

30.§.

Az önkormányzat  pénzellátását időarányosan előirányzat felhasználási terv alapján kell biztosítani.  A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

XI.

Köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke 2014-ban a közös hivatalban és a Cafetéria mértéke

31.§


(1). A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítését a képviselő- testület 2014- évre 10% -os mértékben állapítja meg mind  a közép mind pedig s a felsőfokú végzett köztisztviselőkre.

(2) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban a Cafetéria mértéke megegyezik a 2014 évi költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft-tal.

XII.

Készpénzkifizetés szabályai

32.§

Az Áht.109.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a címeknél  a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.         készpénzfizetési számlák,

b.         vásárlási előleg, ellátmány,

c.         munkavállalók illetményelőlege,

d.         munkavállalók utazási költségtérítése,

e.         munkavállalók belföldi kiküldetése,

f.         közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,

g.         segélyek,

h.         pályázati díjak visszafizetése,

i.          térítési díjak visszafizetése.

XII.

Átmeneti rendelkezések

33.§.

A képviselő testület a költségvetési rendelet megalkotását megelőző időszakra vonatkozóan a polgármesternek a gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadja. A költségvetési rendelet megalkotását megelőző időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.XIII.

Vegyes és záró rendelkezések

34§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


[9]A Az 1/ 2014(II.5.) számú rendelet valamennyi, 1-19 számú mellékletei helyébe az 5/2014(VI.3.)   rendelet 1- 19 számú mellékletei lépnek.

Nemeskisfalud,  2014,február 5.

               Vida Ferenc                      Hoffmanné dr. Németh Ildikó

               polgármester                                         jegyző

[1]

Módosította Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2014(VI.3.) számú rendelete amely hatályos 2014. június 4-től

[2]

Módosította Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2014(VI.3.) számú rendelete1§-a  amely hatályos 2014. június 4-től

[3]

Módosította Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2014(VI.3.) számú rendelete1§-a  amely hatályos 2014. június 4-től

[4]

Módosította Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2014(VI.3.) számú rendelete2. §-a  amely hatályos 2014. június 4-től

[5]

  Módosította Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2014(VI.3.) számú rendelete 3. §-a  amely hatályos 2014. június 4-től

[6]

Módosította Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2014(VI.3.) számú rendelete 4. §-a  amely hatályos 2014. június 4-től

[7]

  Módosította Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2014(VI.3.) számú rendelete 5. §-a  amely hatályos 2014. június 4-től

[8]

Módosította Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2014(VI.3.) számú rendelete6. §-a  amely hatályos 2014. június 4-től

[9]

Beépítette a z 5/2014(VI.3. ) rendelet 7.§-a , hatályos 2014.( VI.4) –től