Csehimindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 02. 26

CSEHIMINDSZENT  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2014. (XII. 19.)  önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatrólCsehimindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:                                                        A rendelet célja, hatálya


1. §


A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között:

a) elsősorban a  település hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátáshoz való hozzájutást biztosítsa,

b) a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá,

c) a település   lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa,2. §


A rendelet  személyi hatálya Csehimindszent község (továbbiakban: Község) közigazgatási területén:

a) életvitelszerűen tartózkodó személyekre,

b) működő egyes meghatározott tevékenységet végző termelőkre és szolgáltatókra, valamint

c) tevékenykedő egyéb szervezetekre

      terjed ki.

                                   A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok3. §


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) alapellátási feladatok

b) egyéb szolgáltatási feladatok

c) egyéb nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok


Alapellátási feladatok


4. §


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) étkezésben való közreműködés

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés

c) családsegítésben való közreműködésÉtkeztetésben való közreműködés


5. §(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006.(VII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: szociális rendelet) 18. §-a alapján megállapított szociális étkezés ellátás biztosítását az étel házhoz szállításával, vagy az ellátott étkezési helyére, majd onnan otthonába szállításával.


(2) Az ellátott a szociális étkezés díjaként a szolgáltató által megállapított térítési díjat köteles fizetni.


(3) A szállításért külön díjat nem kell fizetni akkor sem, ha a szociális étkeztetés térítési díj meghatározásakor a szállítás költségeit nem vették figyelembe.


(4) Az étkezésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.


A házi segítségnyújtásban való közreműködés


6. §


(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat szociális  rendelete alapján megállapított ellátás biztosítását:

- a házi gondozó munkájába történő - nem szakmai jellegű - feladatok ellátásával: bevásárlás, gyógyszer kiváltás.


(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.


(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.


Családsegítésben való közreműködés


7. §


(1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnok biztosítja az önkormányzat szociális  rendelete alapján megállapított ellátás nyújtáshoz kapcsolódó szállítást:

-a családgondozó ellátotthoz való szállításával

-az ellátott, illetve családja  Szociális és Gyermekjóléti Központba, majd onnan településre történő szállításával,

-azzal, hogy közreműködik a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerint a Szociális és Gyermekjóléti Központ egyéb feladataiként meghatározott tevékenységének ellátásában, ennek érdekében a lakossággal és a szolgálattal folyamatosan párbeszédet folytat, észrevételeit, tapasztalatait továbbítja.


(2) A családsegítéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes. A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok


8. §


A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,

d) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között,

e) egyéb nem részletezett szolgáltatás jellegű feladatok,

f) anyag és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,

g) községi rendezvények szervezésében való közreműködés, technikai berendezések biztosítása,

h) közhasznú, közcélú, és közmunkaprogram keretében dolgozók szállítása, a végzett munkák irányításában való közreműködés

i) tömegközlekedéshez való hozzájutás segítéseSzemélyszállítási feladatok


9. §


(1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:

 a)  az  óvodás és iskolás gyermekek alkalmankénti szállítását (különböző rendezvényekre, versenyekre való szállítás)

b) Mozgásukban korlátozott betegek háziorvoshoz illetve egyéb egészségügyi intézménybe  való szállítását.

c) Kórházi, szociális otthoni  látogatás céljára történő szállítást.

d) Családi eseményre történő szállítást.

e) Nagybevásárlás céljára történő bevásárlás.

f) Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítást.

g) Rászorultak szállítása, személyes közreműködést igénylő ügyeik intézésére. (elsősorban a közös önkormányzati hivatal székhelyre, kistérségi központba)


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok:

      - kötelező feladata - az a), b), g) pontban meghatározott szállítási feladat

      - nem kötelező feladata a c), d), e), f) pontban meghatározott szállítási feladat.


(3) A személyszállítási szolgáltatás ingyenes.


Betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása


10. §


(1)A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az  érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre történő szállítását jelenti.(2)A szállításkor figyelembe kell venni:

- Az igénylő egészségi állapotát, (mozgáskorlátozott, várandós kismama, idős, stb.)

            - A kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.),

            - az igénylő és családja szociális helyzetét

     

(3)A szállítási szolgáltatás térítésmentes, alanyi jogon jár.Kórházi, szociális otthoni látogatás, családi eseményeken való részvétel, illetve nagybevásárlás céljára történő személyszállítás


11. §


(1) Az igénylők:

a) kórházi, szociális otthoni látogatás céljára,

b) családi eseményekre (esküvő, ballagás, stb.)

c) nagybevásárlás céljára

történő szállítása, a kérelmekben szereplő helyekre, intézményekre, illetve onnan vissza szállítását jelenti.


(2) A szolgáltatás általában csak egyszerre, egy intézményt, vagy szállítási helyet érintő több - legalább négy fő - igény esetén nyújtható. Egyedi igények csak kivételes esetben teljesíthetőek.


(3) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás


12. §


(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás  az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.   A személyszállítás meghatározott gyülekezőhelyről a rendezvényre történik és vissza vagy a rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.


(2) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár.


(3) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat.Rászorultak szállítása, személyes közreműködést igénylő ügyeik intézésére.   13. §(1) az  érintett, mozgásában korlátozott  személy településről intézményig ( közös önkormányzati hivatal székhelye Oszkó illetve kistérségi központ Vasvár) illetve onnan lakóhelyre történő szállítását jelenti.


(2) A szállítási szolgáltatás térítésmentes, alanyi jogon jár.


 A falugondnoki szolgálat önkormányzati

feladathoz tartozó szállítási feladatai


14. §


A falugondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között ellátja:

a) A kialakulóban lévő falusi turizmushoz kapcsolódó szállítási feladatokat

b) Az önkormányzat intézményeinek zavartalan működése érdekében árubeszerzési feladatokat. Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével

lebonyolításával kapcsolatos feladatok


15. §


(1) A falugondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, annak távollétében a jegyző vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.


(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

            - képviselő-testületi ülés

            - közmeghallgatás

            - egyéb lakossági fórum (falugyűlés)

            - önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:

                        - falunap

                        - gyereknap

                        - idősek napja

                        - karácsonyi ünnepségek, télapó ünnepség

                                                                         

(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.


Tömegközlekedéshez való hozzájutás segítése


16. §


(1) A falugondnoki szolgálat menetrendszerű járatot nem üzemeltet, a tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatait nem akadályozhatja.


(2)A közlekedési szolgáltatáshoz való kapcsolódás a Vasvár és Szombathely irányba történő csatlakozás elérhetőségét illetve a Mikosszéplakról történő hazajutást biztosítja azokban az esetekben amikor a tömegközlekedés elérhetetlen illetve aránytalanul hosszú várakozással vehető igénybe.


 Kapcsolattartási feladat


17. §


(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:

            - az önkormányzat és a lakosság, valamint

            - az önkormányzat intézményei  és a lakosság között

            - önkormányzat és a civil szerveződések között

A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester határozza meg.

A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, - önkormányzatot, vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kérdéseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.


(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.


Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok


18. §


(1)  A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 3-17.§.-ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására polgármester intézkedése kötelezi,  vagy a jegyző utasítja  és nem ellentétes e rendelet 1.§-ában meghatározott céllal.


(2) Az első bekezdés szerint meghatározott feladatok ellátása falugondnoki szolgálat számára kötelező és térítésmentes.

(3) A falugondnok számára a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklet alapján vezetett  tevékenységnaplóban dokumentálja tevékenységét. A dokumentumban a szolgáltatást igénybe vevők aláírása nem szükséges.”


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

rangsorolása19. §


(1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia.

A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti.(2) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a fenntartó és a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell, a  polgármester dönt.A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere


20. §A falugondnoki szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át


21. §


(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:

-egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján vagy hivatalból hozott határozattal

-más szolgáltatás esetében alanyi jogon jár.


(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás  igénybevételét kérelmezni kell.

A kérelem történhet szóban és írásban.

Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat hivatalból is megállapítsa adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

Az igénybevétel lehetőségéről, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét határozatban értesíteni kell.

(3) A hozott határozatok egy példányát a falugondnoki szolgálatnak át kell adni.


(4) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A szolgáltatás igénybevételének jogosságát, a falugondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. Az igénybevétel jogtalansága gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi az önkormányzati hivatalt, amely intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.A falugondnoki szolgálat ellátása


22. §


(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el.

A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármesteri utasításnak megfelelően kell ellátni.


(2) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.


(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.


(4) A falugondnok munkaidején kívül eső feladatok ellátását, a következők szerint kell megoldani:

-kötelező feladat

-nem kötelező feladat esetében a falugondnok helyettesítésével.


(5) A falugondnok helyettesítése, megbízási díj alapján történik, kistérségen belüli kölcsönös helyettesítés alapján.
Vegyes és záró rendelkezések


23. §Ez a  rendelet 2015. január  1-én lép hatályba.
Csehimindszent, 2014. december 18.

                  /: Fukszberger Imre :/                                                       /: Biró Tibor :/                                                            

                         polgármester                                                                   jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. december 19-én kihirdetésre került.

A rendelet kihirdetése 2020. február 25. napján megtörtént.


Kardos Andrea

jegyző
                                                                                           /:  Biró Tibor :/

                                                                                                  jegyző

                                         

Mellékletek