MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2017.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2016.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2017. 05. 31

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:


61.196.799 Ft

Költségvetési bevétellel

78.871.799 Ft

Költségvetési kiadással

 17.675.000 Ft

Költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.”


(2) Az R.2.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2015. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 17.675.000 Ft igénybe vételét rendeli el.”


(3) Az R.3.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.”


(4) Az R.3.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Az önkormányzat a kiadások között 27.545.023 Ft általános tartalékot állapít meg.”

2. §


(1) Az R. 1-3. mellékletei helyébe e rendelet 1-3. mellékletei lépnek.


(2) Az R. 5. melléklettel egészül ki, mely e rendelet 4. melléklete.

3. §


Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.