MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016.(V.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 05. 15 - 2016. 05. 15

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

46.841 E Ft

Költségvetési bevétellel

57.747 E Ft

Költségvetési kiadással

 10.906  E Ft

Költségvetési egyenleggel

       állapítja meg.”


(2) Az R.2.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2014. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 10.906 e Ft igénybe vételét rendeli el.”


(3) Az R.3.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

c) Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

d) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

e) EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás a költségvetésben nem szerepel.


(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot az 5. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát 4 főben – ebből közfoglalkoztatott: 1 fő –  állapítja meg.”


(3) Az önkormányzat a kiadások között 10.621 e Ft általános tartalékot állapít meg.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei lépnek.3. §


Ez a rendelet 2016. május 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.