MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2013.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2013. 10. 01

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról - a következő rendeletet alkotja:

  1. §


Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

31.201 E Ft

Költségvetési bevétellel

40.167 E Ft

Költségvetési kiadással

  8.966 E Ft

Költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4.mellékletei lépnek.


3. §


Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.