MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Hatályos: 2015. 03. 01

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA


1. §


A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított települési támogatások és szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. §


A rendelet hatálya Markotabödöge község közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, valamint a 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre terjed ki.

3. §


(1) Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatás alábbi formáit biztosítja:

a) ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

b) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,

c) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás,

d) születési támogatás,

e) iskolakezdési támogatás,

f) szociális kamatmentes kölcsön.


(2) Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő települési támogatások esetében az eljárási és döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza:

a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,

b) szociális kamatmentes kölcsön,

c) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás,

d) születési támogatás.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


Ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás


4. §


(1) A Képviselő-testület havi rendszeres települési támogatást állapít meg azon cakóházai lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pont) részére, aki

a) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és

b) családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át.


(2) Az ápolási költségekhez kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) házi orvosi szakvéleményt arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.


(3) Az ápolási költségekhez kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80 %-a.


(4) Az ápolási költségekhez kapcsolódó rendszeres települési támogatásra való jogosultság feltételeit évente felül kell vizsgálni.


(5) Az ápolást végző személy ápolásával kapcsolatos kötelezettségei teljesítését az önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ családgondozója útján ellenőrzi.


(6) Kötelezettségszegésnek minősül, ha

  • az ápolást végző személy több egymást követő napon nem     gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről,
  • az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről,
  • a szükséges orvosi ellátással és gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatait nem teljesíti,
  • az ápolt felügyeletét és gondozását az ellenőrzés megállapításai alapján nem teljesíti.


(7) Az ápolási költségekhez kapcsolódó rendszeres települési támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszűntetésénél az Sztv. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

5. §


(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosultak azon személyek, illetve családok, akik létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, továbbá

b) az egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.


(2) Az egy alkalomra szóló rendkívüli települési támogatás összege legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, de legfeljebb 150 %-a lehet.


(3) Az ellátást természetben akkor lehet megállapítani, ha

a) a kérelem erre irányul,

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.


(4) A rendkívüli települési támogatás formája élelmiszercsomag, tüzelő vagy a települési támogatás meghatározott célra történő átutalása lehet.


(5) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, baleset, haláleset, hosszantartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség stb.) –hivatalból vagy kérelemre – méltányossági települési támogatásban részesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át. A különös méltányosságból adott települési támogatás az 20.000 Ft-ot, rendkívüli mértékű elemi kár esetén a 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás


6. §


(1) Települési támogatás címén temetési költségekhez való hozzájárulás nyújtható annak a hozzátartozónak aki, az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

b) egyedül álló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.


(2) A temetési segély összege:

  • hagyományos (testes) temetés esetén           20.000 Ft
  • hamvasztásos temetés esetén                      18.000 Ft.

Születési támogatás


7. §


(1) Születési támogatás állapítható meg 2. §-ban meghatározott személynek gyermeke születésekor, amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.


(2) A születési támogatás összege gyermekenként 30.000,- Ft.


(3) A kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül kell benyújtani az önkormányzat hivatalához. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Iskolakezdési támogatás


8. §


(1) Iskolakezdési támogatás illeti meg a szülőt, nagyszülőt vagy gondviselőt az általa eltartott és az általános iskola, a középiskola, a szakmunkásképző vagy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanévkezdő gyermeke után amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.


(2) Az iskolakezdési támogatás összegét a képviselő-testület minden év október 30-ig állapítja meg.

Kamatmentes kölcsön


9. §


(1) Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át és

a) aki munkába állásához szükséges autóbusz bérletet nem tudja önerőből megvásárolni, vagy

b) aki valamely természeti erő hatására vagyoni kárt szenvedett.


(2) A kamatmentes kölcsön összege maximum 50.000 Ft lehet.


(3) Az igénylőnek az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben be kell mutatnia a munkáltatójának igazolását a munkaviszony létesítéséről, vagy a munkaszerződését, vagy a kinevezési okiratát.


(4) A kamatmentes kölcsön maximum 6 hónapra adható.


(5) A kölcsön futamideje, a törlesztő részlet nagysága valamint a kölcsön vissza nem fizetésének szankciója az igénylő és az önkormányzat között létrejövő kölcsönszerződésben kerül rögzítésre.

Természetben nyújtott ellátások


Köztemetés


10. §


A polgármester a Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint biztosítja a szolgáltatást.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


11. §


(1) Markotabödöge Község Önkormányzata az Sztv. 56. - 65/F §-ai szerint a szociális alapellátás keretében a következő ellátásokat biztosítja:

a) falugondnoki szolgáltatás,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

e) nappali ellátás.


(2) Markotabödöge Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatásról az önkormányzat által fenntartott Falugondnoki Szolgálat útján gondoskodik. A Falugondnoki Szolgálatról külön rendelet rendelkezik.


(3) A képviselő-testület az étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, családsegítésről, idősek nappali ellátásáról társulás keretében a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján gondoskodik.


(4) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik. Az ellátás iránti kérelmet az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti ellátásokra vonatkozóan a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központba kell benyújtani.


(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a falugondnoki szolgáltatást és családsegítést.


(6) A fizetendő térítési díjak mértékét a társulások székhely önkormányzatai rendeletben állapítják meg.

Eljárási szabályok


12. §


(1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.


(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást, valamint az e rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb igazolásokat.


(3) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Sztv. 10. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmány elvégzéséről a szociális ügyintéző a Családsegítő Szolgálat bevonásával gondoskodik.


(4) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.


(5) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §‑ában foglaltakat kell alkalmazni.


(6) A pénzbeli települési támogatás folyósítása házipénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.


(7) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

Hatályba léptető rendelkezések


13. §


(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépése napján benyújtott, de még el nem bírált kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Markotabödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló – a 3/2014.(IV.09.) önkormányzati rendelettel módosított – 7/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.