MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZSÉGI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 04. 26

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya kiterjed:

a) Markotabödöge Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő közösségi színtérre,

b) továbbá azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre,

c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre.

2. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és kiemelt céljai


2. §


(1) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:

a) Az önkormányzat egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem lehet elkötelezett.

b) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatokat, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények vagy civil szervezetek, illetve magánszemélyek látnak el.

c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetek közreműködését.

d) Az önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.


(2) A közművelődési feladatok ellátásának kiemelt céljai:

a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.

b) A község hagyományainak ápolása, helyi értékek védelmének erősítése.

c) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése.

d) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.

e) A különböző életkori csoportok kulturális tevékenységének segítése.

f) Az élet minőségének, az ünnepek örömének gazdagítása.

g) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele.

3. Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátásának szervezeti keretei


3.  §


(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott Kultúrház (Markotabödöge, Fő utca 149., 350. hrsz.) valamint az ugyanezen a címen működő Könyvtári Információs és Közösségi Hely (továbbiakban: könyvtári szolgáltató hely) működési keretei között látja el.


(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Győr-Moson-Sopron Megyei Könyvtárral kötött külön megállapodás alapján történik.

4. §


Az Kultúrház működési keretei között ellátandó feladatok:

a) A település hagyományainak, természeti és művészeti értékeinek bemutatása, lokálpatriotizmus erősítése.

b) A magyar kultúra értékeinek közvetítése. A művészetek befogadásának segítése.

c) A szabadidős szokások formálása, a már meglévő kulturális hagyományok ápolása, szórakozási alkalmak biztosítása.

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése.

5. §


A könyvtári szolgáltató hely működtetésében az önkormányzat által ellátandó feladatok:

a) Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából eredő teendőket.

b) Rendszeres nyitva tartással, könyvtáros alkalmazásával, a lakosság részére térítésmentesen működteti a könyvtári szolgáltató helyet.

c) Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a berendezések biztosításáról

d) Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségének működési feltételeiről.

e) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez szélessávú internet szolgáltatást biztosít.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása


6. §


Az önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos feladatait éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás és egyéb támogatás, valamint a különböző alapítványoktól, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető pályázati összeg.

5. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek


7. §


(1) Az önkormányzat épít a községben működő civil, egyházi és gazdálkodó szervezetek, egyesületek, alapítványok segítségére és együttműködésére a közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában.


(2) A Képviselő-testület közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos tervezési, szervezési, számviteli, pénzügyi feladatokat a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.

6. Záró rendelkezések


8. §


E rendelet 2018. április 26-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Markotabödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól, ellátásának feltételeiről, valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2002.(XI.15.) Ök. valamint az ezt módosító 7/2007.(III.22.) számú rendelete hatályát veszti.