MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2018.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2017.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 05. 31

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és az (5) bekezdése hatályát veszti:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:


77.668.665 Ft

Költségvetési bevétellel

77.668.665 Ft

Költségvetési kiadással

 0 Ft

Költségvetési egyenleggel

       állapítja meg.”


(2) Az R.3.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Az önkormányzat a kiadások között 3.000.000 Ft céltartalékot és 7.905.881 Ft általános tartalékot állapít meg.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. §


Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.