MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2019.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2018.(II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 05. 31 - 2019. 05. 31

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:


77.355.420 Ft

     Költségvetési bevétellel

99.643.624 Ft

     Költségvetési kiadással

22.288.204 Ft

     Költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.”(2) Az R.2.§ (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2017. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 22.288.204 Ft igénybevételét rendeli el.”


2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. §


Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.